مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: طلوع بهداشت | سال:1388 | دوره:8 | شماره:3-4 (سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر) | صفحه شروع:13 | صفحه پایان:14

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

670

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برنامه آموزش پیشگیری از رفتارهای پر خطر بر آگاهی و نگرش مربیان بهداشت مدارس ابتدایی خرم آباد 1386

نویسنده

ملک شاهی فریده

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 14

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 امروزه شیوع رفتارهای پرخطر بخصوص در نوجوانان و جوانان به یکی از مهمترین و گسترده ترین دل نگرانیهای جوامع بشری تبدیل شده و علیرغم فعالیتهای سه دهه گذشته رفتارهای مخاطره آمیز در سطح جهان دارای رشد تصاعدی بوده است. هزینه پزشکی و مراقبتی آن رو به افزایش است. حال آنکه پیشگیری تنها راه مقابله است. تغییر رفتارهای بهداشتی مردم مستلزم اطلاع و آگاهی آنهاست. در این میان مربیان بهداشتی میتوانند سهم بسیار مهمی در ارتقا آگاهی سایرین در جهت کنترل و پیشگیری ازرفتارهای پرخطر در مدرسه،خانواده و جامعه داشته باشند. لذا میزان آگاهی و آموزش مستمر آنها حایز اهمیت است. در این راستا پژوهش فوق با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش پیشگیری از رفتارهای پر خطر بر آگاهی و نگرش مربیان بهداشت مدارس ابتدایی خرم آباد انجام گرفت.مواد و روش: پژوهش فوق Semi-Experimental است. کلیه مربیان بهداشت مدارس نمونه های ما بودند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه چند قسمتی شامل مشخصه های فردی و سوالات آگاهی و نگرش بود. ابزار مداخله در این پژوهش برنامه آموزش پیشگیری از رفتارهای پر خطر بود که بصورت کارگاه در دو جلسه برگزار شد.یکماه بعد با انجام آزمون دوم، نمونه ها و ارزیابی شدند.از طیف لیکرت برای تعیین آگاهی و نگرش استفاده شد. اطلاعات در دو مرحله جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی مستقل ،تی زوج و انالیز واریانس استفاده شد.نتایج: %7.78 نمونه ها قبل از آموزش رفتارهای پر خطر را می شناختند، و تنها 4.3% توانستند رفتار پر خطر را تعریف درست نمایند. منابع اطلاعات اکثریت نمونه ها در مورد رفتارهای پرخطر متنوع و از رادیو و تلویزیون و کتب و نشریات کسب نموده بودند. آزمون آماری t زوج بین میانگین نمره های قبل و بعد از آموزش وآزمون آماری ویلکاکسون در نگرش قبل و بعد اختلاف معنا داری(p=0.0001) نشان داد.بحث: نتایج نشان داد که برنامه آموزش بهداشت طراحی شده در ارتقا سطح آگاهی وتغییر یا ایجاد نگرش مثبت درافراد مورد مطالعه موثر بوده است. لذابا توجه به مسوولیت مهم مربیان در تامین و حفظ سلامت کودکان و جامعه، افزایش آگاهی و آموزش مستمر آنها، گنجاندن مطالب آموزشی در خصوص کنترل و پیشگیری از رفتارهای پرخطر در مواد درسی و ... در مدرسه ضروری بنظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID