Start: 2/8/2023 7:30:37 AMEnd: 2/8/2023 7:30:38 AM >> 280

مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

71

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات

عنوان

ارزیای پوشش واکسیناسیون تکمیلی برنامه ریشه کنی فلج اطفال از طریق جمع آوری اطلاعات مرگ و میر استان کرمان در سال 81

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 39

چکیده

 مقدمه و هدف: برنامه های جاری ایمنسازی در کشور از سال 1364 بصورت فراگیر و در قالب برنامه های بسیج سلامت کودکان آغاز گردیده در همین راستا و همگام با استراتژیهای WHO تصمیم به ریشه کنی فلج اطفال از سال 1373 آغاز گردید. در استان کرمان به دلیل همجواری با استانهای مرزی سیستان و بلوچستان و هرمزگان و وجود جمعیت زیاد افاغنه و تردد آنها انجام پروژه در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور مشکل خاص خود را داشت لذا مراقبت فلج شل حاد با کمک تیم های ویژه لکه گیری با دقت و حوصله ویژه ای مورد نظر بود و چندین مرتبه تکرار شد همزمان با این پروژه بزرگ که در سطح استان اجرا می شد. در سال 1381 با هدف ارزیابی پوشش واکسیناسیون تکمیلی برنامه ریشه کنی فلج اطفال از طریق جمع آوری اطلاعات مرگ و میر در سطح استان این پژوهش اجرا گردید.روش کار: مطالعه توصیفی از نوع مقطعی است که در مدت 5 روز با بکارگیری 1794 تیم عملیاتی به اجرا در آمد نمونه های مورد بررسی کل خانوارها در سطح استان اعم از شهری و روستایی بود در اجرای پژوهش 5221 مرگ و میر شناسایی شد روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای بود که روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفته بود تکمیل پرسشنامه با انجام مصاحبه با 5521 سرپرست خانوار که طی سالهای 80 در آنها مرگ اتفاق افتاده بود انجام می گرفت از 5521 مرگ و میر شناسایی شده در سطح استان و خانوارهایی که مرگ و میر داده بودند پرسشنامه تکمیل شد پس از جمع آوری با استفاده از برنامه های نرم افزاری EP16 داده ها وارد شده آنالیز گردید.یافته ها: %60.2 کل جامعه مورد مطالعه مذکر و %39.8 مونث بودند %39.2 مرگ و میرها در شهرها و نقاط شهری و %37.1 در روستای اصلی و تحت پوشش خانه های بهداشت و 18.2 در روستاهای قمر خانه های بهداشت و %5.5 در روستاهایی اتفاق افتاده بود که فاقد سیستم شبکه بوده و خدمات را از طریق تیمهای سیار دریافت می کردند از مجموع موارد بررسی شده %99.4 دارای ملیت ایرانی و %0.6 بیگانه بودند اختلاف تعداد و نوع محل موارد مرگ و میرهای جمع آوری شده با اطلاعات جمع آوری شده جاری معنی دار بود زیرا 1705 مورد مرگ و میر در پژوهش شد که در آمارگیریهای سالانه و یا به اصطلاح روتین وجود نداشت و از چشم سیستمهای بهداشتی پنهان مانده بود.بحث و نتیجه گیری: از چشم پنهان ماندن 1705 مرگ و میر در سیستم های بهداشتی درمانی استان بیانگر این واقعیت تلخ است که هنوز نقاط کور در سطح استان وجود دارد و از طرفی سیستم از این جهت از کارآمدی لازم برخوردار نیست و غیرقابل اعتماد می باشد (نتایج نشان داد اختلاف پوشش واکسیناسیون شهری و روستایی قابل توجه است) در روستاها %86 و در شهرها %40 و نشان دهنده ارایه خدمات غیرفعال در شهرهاست. بازنگری در بخش آماری و ثبت وقایع حیاتی انسان و احتمالا کشور و ارایه خدمات بخصوص پوشش واکسیناسیون فعال در نقطه شهری و حاشیه های شهرهای بزرگ و تقویت بیش از پیش پایگاههای آموزش دیده در قالب سیستم بهداشتی از نیازهای اساسی است که بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد امید که مورد توجه مسوولین ذیربط قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID