مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

77

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات

عنوان

مطالعه الگوهای مصرف 90 معتاد تزریقی مراجعه کننده به مرکز گذری هفتون (اصفهان)

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 83

چکیده

 مقدمه و هدف: برای مراجعین مرکز گذری هفتون, پرسشنامه ای با هدف شناسایی الگوهای رفتاری مراجعین مرکز که میتوانند تفاوتهای اساسی با معتادین مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد داشته باشند تکمیل گردید.روش کار: این مطالعه توصیفی - مقطعی (Descriptive-Cross Sectional) بوده و نمونه گیری به صورت سرشماری بوده و برای کلیه مرجعین به مرکز گذری هفتون که تا تاریخ تنظیم این خلاصه مقاله 90 نفر بوده اند تکمیل گردیده است.یافته ها: کلیه مراجعین مرد بوده و میانگین سنی آنها 27-30 سال )3, SD=6 میانه = 30 و نما 30( بوده است 82.6 درصد مراجعین تحصیلاتی کمتر از سیکل داشته اند. منبع درآمد 73.3 درصد از مراجعین مشاغل فصلی و موقت بوده است %94.2 مراجعین در یکماه قبل از مراجعه تزریق هرویین را گزارش داده اند. این آمار برای تریاک, شیره, سوخته و بنزو دیازپینها به ترتیب %22.1, %12.8, 4.7, %10.5 بوده است %64 مراجعین آخرین تزریقشان را در روز مراجعه به مرکز انجام داده بودند و %91.9 هرویین را به عنوان آخرین ماده تزریقی خود گزارش کرده اند. %62.8 از مراجعین تزریقی از همان اوایل تزریقی شدن به خودشان تزرق می کرده اند. %72.6 از مراجعین از وسایل تزریق خودشان در شش ماه قبل از مراجعه مجددا استفاده کرده بودند و فقط %27.4 از مراجعین همیشه این وسایل را به شیوه های مختلف تمیز کرده بودند. %25.8 از وسایلی که حداقل بیش از پنج نفر از آنها قبلا استفاده کرده بودند, استفاده می نمودند. بقیه اطلاعات در اصل مقاله ارایه می گردد.بحث و نتیجه گیری: شیوع هپاتیت و الگوهای رفتاری معتادین نشان دهنده لزوم مداخله هرچه سریعتر و همه جانبه سیستمهای بهداشتی در انتقال دادن و اطلاعات و همچنین گسترش دادن مراکز گذری برای بیش از 200 هزار معتاد تزریقی کشور می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID