Start: 2/5/2023 2:27:22 PMEnd: 2/5/2023 2:27:22 PM >> 640

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

77

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و مقایسه نظر دانشجویان و اساتید پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مورد عدم وجود هماهنگی بین آموخته های حین تحصیل و کاربرد آن در محیط واقعی کار

نویسندگان

یعقوبی طاهره | نظری رقیه

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 54

چکیده

 مقدمه و هدف: آموزش یعنی فراهم ساختن موجباتی که فراگیران بتوانند به کسب اطلاعات و معلومات مورد نظر بپردازند و همچنین مهارتها و عادت هایی به دست آورند که هم موجب تسلط آنان در یک رشته از دانش ها, فنون و هنرها شود. در زمینه آموزش پرستاری وجود عدم هماهنگی بین آموخته های حین تحصیل و کاربرد آن در محیط واقعی کار از مسایل مورد بحث و عامل عمده نگران کننده است.روش اجرا: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقایسه ای است که به منظور تعیین و مقایسه نظرات اساتید و دانشجویان پرستاری درباره عدم وجود هماهنگی بین آموخته های حین تحصیل و کاربرد آن در محیط واقعی کار انجام گرفته است. با توجه به محدود بودن جامعه پژوهش همه افراد واجد شرایط جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده و از روش سرشماری برای دستیابی به نتایج قابل قبول استفاده گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته است که با استناد به منابع و توجه به اهداف پژوهش تنظیم گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعت به دست آمده و رسیدن به اهداف پژوهش پس از امتیاز لیکرت از آزمون همبستگی کندال استفاده شد.نتایج: یافته ها نشان داد که دانشجویان, یادگیری دروس و کاربرد آنها در محیط واقعی کار را کمتر از حد بیان کردند. اساتید پرستاری ضرورت دروس را بیشتر و کاربرد آنها را کمتر از دانشجویان پرستاری اعلام نموده اند که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بوده است (P<0.001) میزان هماهنگی محیط آموزش با وظایف پرستاری کم اعلام شده است.بحث: بایستی در حجم واحدهای درسی پایه و بالینی بر اساس الویت های جهانی, منطقه ای و با تاکید بیشتر بر جامعه کشورمان تجدید نظر صورت گیرد و به طوری که بیشتر بر بیماریهای شایع تاکید گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.