مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

250

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات

عنوان

معنی داری پزشکی، عدم معنی داری آماری: یک روش ساده بیزی به جای P-value

صفحات

 صفحه شروع 46 | صفحه پایان 46

چکیده

 مقدمه و هدف: بسیاری اوقات در مطالعات پزشکی شاهد این هستیم که معنی داری پزشکی و معنی داری آماری با یکدیگر همخوانی ندارند و این باعث ایجاد شبهه در انتشار نتایج مطالعه و بکارگیری آن می شود. به منظور رفع مشکل مزبور در این مقاله یک روش بیزی ساده برای تفسیر نتایج مطالعات اپیدمیولوژی و پزشکی ارایه شده است.روش کار: تفسیرهای مبتنی بر تجزیه و درک محقق از دیدن نتایج مطالعه در چارچوب آمار مبتنی بر فراوانی نادرست است ولی در آمار بیزی, اینگونه اطلاعات و تفسیرها برای ساختن توزیع احتمالات پیشین, که نشان دهنده اطلاعات موجود قبلی می باشد, بکار می رود. مزایای چنین روش هایی این است که اظهارات مبتنی بر استنتاج های حسی و درکی بدست آمده از مطالعه را که در چارچوب آمار معمول نمی توان وارد تحلیل نمود, با این می توان وارد تحلیل نمود, با این روش ارایه کرد.یافته ها و نتیجه گیری: در مواردی که رابطه معنی داری آماری با معنی داری پزشکی تناقض نسبی دارد و استفاده از P-value مرسوم ممکن است گمراه کننده باشد, نتایج بدست آمده از این روش مفید به نظر می رسد. همچنین در مواردی که مجبور به تصمیم گیری اپیدمیولوژیک یا پزشکی بر پایه توان آماری پایین هستیم این روش را می توان بکار برد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی