مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

407

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات

عنوان

مطالعه اپیدمیولوژیک بیماری وبا در استان کردستان طی نیمه اول سال 1384

صفحات

 صفحه شروع 26 | صفحه پایان 26

چکیده

 مقدمه و هدف: وبا یک بیماری اسهالی واگیردار بوده که توسط باکتری بنام ویبریوکلرا ایجاد میشود. این بیماری میتواند به سرعت منتشر شده و حق تهدیدی برای سلامت جهان باشد. عوامل مساعد کننده بیماری در منطقه از جمله اشکال در زیر ساختهای آب لوله کشی خصوصا روستاها, مرزی بودن استان و عبور و مرور فراوان غیرمجاز از مرز, فراوانی آبهای سطحی و ... همچنین سابقه انتشار بالای بیماری طی سالهای گذشته در استان تهدید بالقوه ای برای سلامت منطقه می باشد. اهداف ما از انجام این مطالعه: تعیین فراوانی بیماری وبا طی سال 84 بررسی وسعت جغرافیایی و انتشار بیماری. بررسی منابع احتمالی آلودگی. تعیین فراوانی بیماری بر حسب سن, جنس, تعیین فراوانی بیماری وبا بر حسب بروز در زمانهای مختلف. بررسی فاکتورهای موثر بر ایجاد و گسترش بیماری در منطقه.روش کار: این مطالعه توصیفی - کاربردی بوده و جامعه آماری عبارت است از کل جمعیت تحت پوشش سیستم بهداشت و درمان استان کردستان. جهت بیماریابی وبا به این صورت عمل شده است که در کل استان هر بیماری که با اسهال شدید آبکی به مراکز بهداشتی - درمانی مراجعه کند از وی نمونه مدفوع جهت بررسی و با تهیه می شود. در مورد موارد مثبت سریعا تلفنی مورد به مرکز بهداشت شهرستان و استان اطلاع داده شده و تیمی شامل پزشک, کارشناس مبارزه با بیماریها و کارشناس بهداشت محیط جهت بررسی, پیشگیری و درمان به محل آدرس بیمار اعزام می شدند. همزمان نیز فرم های بررسی انفرادی بیماران وبایی برای هر مورد (به همراه یک مورد شاهد در همان گروه سنی و جنسی در همسایگی بیمار) تکمیل شده و برای تجزیه و تحلیل به مرکز بهداشت شهرستان و استان ارسال می شد. این فرم ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS شده و تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: طی مدت مطالعه از 17833 بیمار اسهالی نمونه جهت آزمایش وبا به عمل آمد و از این تعداد 42 مورد بیماری و با کشف گردید. از پنج شهرستان سنندج, سروآباد, مریوان, قروه و بیجار و با گزارش گردید در سنندج با 20 مورد (%47.6) بالاترین میزان ابتلا مشاهده گردید. 5 مورد از بیماران (%11.9) در بیمارستان بستری و ما بقی سرپایی بودند. 23 بیمار (%54.7) اهل و ساکن شهر و 21 بیمار (%45.3) روستایی بودند. بیماری در همه سنین بجز سن 59-40 ساله دیده شد, گروه سنی 19-10 سال با 11 مورد (%26.2) بالاترین ابتلا را نشان داد. میزان ابتلا در کودکان زیر دو سال 10 مورد %23.8 بود. میزان ابتلا در زنان 22 مورد (%52.4) و در مردان 20 مورد (%47.6) بود. منابع آلودگی به ترتیب عبارتند از مصرف سبزی و میوه 15 مورد (%35.7), آب 4 مورد (%9.5), مسافرت 3 مورد (%7) فردبه فرد و بهداشت فردی ضعیف 3 مورد (%7) و نامشخص 16 مورد (%38.1). میزان بروز در استان 3 درصد هزار و CFR=0 می باشد. طبق بررسی های آزمایشگاهی کل بیماران آلوده به ویبریوکلرا سوش اینابا بوده اند. هم چنین در سه مورد ویبریو کلرا سوش از سبزی جدا شد.بحث و نتیجه گیری: هر زمانی که وبا در کشورهای شیوع یافته استان کردستان جزو استانهایی بوده که درگیری بیماری شده و میانگین ابتلا دراستان بالاتر از میانگین کشوری بوده است. بطوری که اپیدمی سال 77 میزان بروز در کشور 15.9 و در استان کردستان 35 درصد هزار نفر بوده است. در اپیدمی اخیر نیز بروز در کشور نزدیک به 2 و در استان 3 درصد هزار می باشد. این یافته ها نشان از آسیب پذیرتر بودن منطقه در مقایسه با کل کشور است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID