Start: 2/7/2023 11:22:56 AMEnd: 2/7/2023 11:22:57 AM >> 588

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

110

دانلود:

50

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و شناخت عوامل تاثیرگذار بر کیفیت وب سایت های اطلاعات علمی و دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه های دولتی شهر تهران

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 53

کلیدواژه

فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)Q3

چکیده

 در عصر دانش محور, سرمایه های فکری باارزش ترین سرمایه هر سازمانی محسوب می شوند. دانشگاه ها و تامین کنندگان اطلاعات علمی, وظیفه دشوار به روز رسانی و ارتقای این سرمایه ها را بسیار فراتر از آنچه در گذشته انجام گرفته, در پیش دارند. در این راستا, وب سایت ها به عنوان دریچه ورود به جهان فرامرز و نامحدود اندیشه ها و تفکرات انسانی, از جایگاه ویژه ای برخوردارند.این پژوهش با هدف شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت وب سایت های اطلاعات علمی و دانشگاهی و اولویت بندی آنها صورت گرفته تا با شناسایی این عوامل, وب سایتی طراحی شود که بیشترین کارایی را برای دانشگاه ها و موسسات علمی به همراه داشته باشد.طرح مفهومی مورد استفاده در پژوهش بر چهار مولفه اصلی شامل کیفیت اطلاعات, کیفیت سیستم, کیفیت خدمات و کیفیت ویژه تامین کنندگان و 14 متغیر عملیاتی تاکید داشته و با روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی در نمونه آماری در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه های دولتی شهر تهران مورد آزمون قرار گرفته است.یافته های پژوهش, برتری وب سایت های اطلاعات علمی نسبت به وب سایت های دانشگاهی را نشان دادند. مولفه کیفیت اطلاعات مهم ترین عامل برتری وب سایت های اطلاعات علمی بوده و کیفیت خدمات موجب برتری وب سایت های دانشگاهی شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی