مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

90

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات

عنوان

مطالعه اپیدمیولوژیک بیماری سل و شاخص های ارزیابی آن در شهرستان دزفول طی سالهای (1383-1378)

صفحات

 صفحه شروع 104 | صفحه پایان 104

کلیدواژه

چکیده

 مقدمه و هدف: خدمات بهداشتی در تمامی جهان نمی تواند بدون توجه به امر کنترل بیماریهایی که قادر به ایجاد همه گیری هستند و همچنین بیماریهای بومی برقرار گردد. سل در کشور ما نیز یک بیماری عفونی واندمیک است که ادغام آن در نظام بهداشتی شهرستان مورد توجه می باشد. این بررسی با هدف مطالعه اپیدمیولوژیک بیماری سل و شاخص های ارزیابی آن و در ارتباط با برخی عوامل زمینه ای آن در نظام شبکه شهرستان طی چند سال صورت گرفته است.روش کار: مطالعه از راه توصیفی با راهبرد گذشته نگر بود جامعه مورد مطالعه کلیه بیماران مسوول, شامل 342 (160 مرد, 182 زن) نفر بوده که طی سالهای 1383-1378 تحت پوشش طرح DOTS بودند. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی اسناد و گزارش های آماری مراکز بهداشت شهرستان جمع آوری گردید برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تقریب Z استفاده شد.یافته ها: 342 بیمار مسلول در مرکز بهداشت شهرستان دزفول ثبت گردید. میزان بروز سل 19.5 درصد هزار جمعیت بوده است که در مقایسه با شاخص مورد انتظار کشوری تفاوت معنی داری وجود نداشت,(P<0.05) . شیوع سل در گروه مردان %46.7 و در گروه زنان %53.3 بود. از نظر شغلی بیشترین شیوع در بین زنان خانه دار (%90) و در گروه مردان در بین کارکنان دولت (%60) بود. %8 ملیت خارجی (افغان) داشتند و %64 گروه کم سواد را شامل می شدند از لحاظ بیشترین وضعیت اقتصادی %80 در طبقه پایین قرار داشتند بیشترین موارد جدید سل خلط مثبت در سال 83 (%61.16) و بیشترین موارد عود در سال 1378 (%3.94) بود %95 از موارد بهبودی %5 شکست درمان و بدون مورد فوت بود.بحث و نتیجه گیری: بررسی حاضر نشان داد که ادغام سل پس از چندین سال در شهرستان دزفول مطابق برنامه کشوری موفق بوده است و می تواند با تغییر و اصلاحاتی خدمات بهینه را فراهم آورد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID