مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

92

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات

عنوان

نقش غنی سازی گندم با ترکیبات روی در تغییرات سطح خونی روی جامعه

صفحات

 صفحه شروع 102 | صفحه پایان 102

چکیده

 مقدمه و هدف: نان غذای اصلی مردم ایران است. مصرف نان 70 درصد پروتیین و %20 کالری مورد نیاز بدن را تامین می نماید. مقدار روی خاک های کشاورزی ایران کمتر از 0.7 میلی گرم در کیلوگرم خاک بوده مقدار استاندارد روی در خاک بیش از یک میلی گرم در کیلوگرم می باشد. مطالعات نشان می دهد مقدار روی گندم تولید شده درزمین های آهکی ایران کمتر از 15 میلی گرم در کیلوگرم گندم بوده در حالیکه این میزان برای محصول گندم آمریکا 27 میلی گرم در کیلوگرم می باشد. کمبود روی بر روی بخش های مختلفی از سیستم بدن از جمله ایمنی, گوارش اثر سوء دارد. از مهمترین نقشهای روی دربدن اثر در تولید مثل, سلامت پوست, نمو عصبی رفتاری, رشد فیزیکی و مقاومت بدن در مقابل بیماریهاست. با توجه به کمبود روی در خاک و محصولات تولید شده از آن از جمله غلات و نیز کمبود این ماده حیاتی به عنوان یکی از مسایل مهم غذایی کشور این مطالعه به منظور ارزیابی اثر غنی سازی خاک با ترکیبات روی در سطح سرمی روی جامعه طراحی و اجرا گردید.روش کار: در مرحله اول خاک کشاورزی با مقادیر 15 کیلوگرم در هکتار سکسوترین آهن, 40 کیلوگرم در هکتار سولفات منگنز و 50 کیلوگرم در هکتار سولفات روی غنی سازی گردید. مقدار روی آرد مصرفی جامعه تحت مداخله در قبل در حین مطالعه با روش اکسیداسیون خشک بوسیله دستگاه جذب اتمی مورد اندازه گیری قرار گرفت. جمعیت روستایی به تعداد 1759 نفر از شهرستان ارومیه ایران انتخاب و با ایجاد آمادگی مورد مداخله قرار گرفتند. از یک دهم جمعیت قبل و بعد از مداخله نمونه خون تهیه و سرم خون جدا شد و مقدار روی با استفاده از کیت Randox کشور انگلستان بوسیله دستگاه اتوآنالیز و Hitadin 704 اندازه گیری شد. روش مطالعه کارآزمایی صحرایی و داده های حاصل از مطالعه با محاسبه میانگین, انحراف معیار و فاصل اطمینان 95 درصد برای گروه های سنی و جنسی و کل جامعه مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله مقایسه گردید.یافته ها: میانگین سرب سرم خون قبل و بعد از مداخله به ترتیب 80.05 و 109.73 میکروگرم و دسی لیتر خون با فاصله اطمینان (85.59 و CI=(74.50 و (116.89 و CI=(102.58 بوده و با P=0.000 اختلاف بین دو میانگین معنی دار مشاهده گردید. میانگین سرب سرم در زنان و مردان قبل از مداخله 75.23 و 87.92 و با P=0.028 اختلاف میانگین بین دو گروه معنی دار بود. میانگین سرب سرم بعد از مداخله در زنان و مردان به ترتیب 103.39 و 108.66 و با P=0.818 اختلافی بین میانگین سطح سرمی سرب مشاهده نگردید. اختلاف میانگین سطح سرم برای زنان و مردان قبل و بعد از مداخله به ترتیب با P=0.000 و P=0.001 معنی دار بود.بحث و نتیجه گیری: استفاده از ترکیبات روی به عنوان غنی سازی خاک منجر به بهبود استانداردهای روی محصول گندم شده و استفاده مستمر شش ماهه جامعه از آرد گندم غنی شده باعث افزایش سطح سرمی روی در تمام گروه های سنی و جنسی جامعه گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID