مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

61

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات

عنوان

بررسی شیوع سرولوژیک HCV در زندانیان معتاد شهرستان گرگان

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 71

کلیدواژه

HCVQ3

چکیده

 مقدمه و هدف: آلودگی به عفونت HCV در گروههای پرخطر مانند معتادان (به خصوص معتادان تزریقی) بسیار بیشتر از سایر گروههای جامعه گزارش شده است و به خصوص هنگامی که فرد معتاد به دلیل بزهکاری به زندان می افتد انتقال این عفونت به طرق مختلف تسریع می گردد. هدف از این مطالعه بررسی آنتی بادی ضد HCV در زندانیان معتاد شهرستان گرگان بوده است.روش کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی مقطعی در طی یکسال در زندان شهرستان گرگان انجام گرفت. 121 زندانی معتاد به روش نمونه گیری تصادفی وارد مطالعه شده و خونگیری توسط پرسنل آزمایشگاه زندان انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و نتایج سرولوژی یا نرم افزار آماری SPSS وارد رایانه شده و با آزمونهای آماری کای دو و دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از 121 زندانی معتاد, 28 نفر (%23.1) از نظر HCVAb مثبت بودند که اکثریت آنها 26) نفر, 92.9%( را مردان تشکیل می دادند .(P>0.05)  اکثریت افراد (%57.1) در محدوده سنی 30-25 سال قرار داشتند. نژاد فارس و متاهل بودن رابطه معناداری با آلودگی به عفونت HCV داشت. داشتن سابقه جراحی و استفاده از سرنگ و تیغ مشترک داشتن تماس جنسی مشکوک با غیرهمجنس یا آلودگی HCV رابطه معناداری نشان داد اما سایر متغیرهای فردی ارتباط معناداری با این آلودگی نداشتند.بحث و نتیجه گیری: با توجه به شیوع آلودگی HIV در بین معتادین و به خصوص افراد بزهکار, پیشنهاد می شود با اجرای برنامه های غربالگری و درمانی مناسب, نظارت دقیقتری در زندانهای کشور صورت پذیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID