Start: 2/7/2023 1:11:34 AMEnd: 2/7/2023 1:11:34 AM >> 704

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

614

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده موثر از روش ایفای نقش در آموزش پزشکی

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 55

چکیده

 مقدمه و هدف: ایفای نقش روی موثری برای یادگیری دانشجویان است زیرا افراد را وادار به فکر کردن درباره اشخاصی می کند که نقش آنها را ایفا می کنند. این الگوی تدریس در ساده ترین سطح خود از طریق عمل به مسایل می پردازد و ریشه هایی در ابعاد فردی و اجتماعی آموزش دارد.مرور مطالعات: جریان ایفای نقش نمونه زنده برای رفتار انسانی فراهم می آورد که به عنوان وسیله ای برای دانشجویان است تا با آن بتوانند احساسات خود را دریابند. بینشی نسبت به نگرش ها, ارزش ها و ادراکات خود به دست آورند و مهارتهای مشکل گشایی در خود را رشد دهند. و سرانجام به کاوش موضوعات درسی به طرق گوناگون بپردازند. این تخلیه هیجانی هنگامی مهم است که از ایفای نقش در زمینه های درمانی برای ایجاد نوعی دگرگونی استفاده شود,مزایای ایفای نقش به کیفیت نمایش و به خصوص به تحلیل پس از آن بستگی دارد.بحث: اساتید جهت آموزش در بالین با مشکلات عدیده ای مواجه هستند, بنابراین روشهای جدید یادگیری جهت آموزش نیازمند است تا دانشجویان را در یادگیری درگیر و باعث ارتقا آنها به سطوح بالای تفکر شود. به عنوان مثال: آزمون ایفای نقش یک روش موثر برای پیشبرد فهم دانشجویان از مدل ها و تئوری های پرستاری است. استفاده از این آزمون باعث می شود تا دانشجویان تشویق به تفکر انتقادی درباره کاربرد تئوری های پرستاری تحقیق و ایفای نقش حرفه ای شود.این مقاله به بررسی بیشتر استفاده از روش ایفای نقش در آموزش پزشکی پرداخته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.