Start: 2/5/2023 3:14:41 PMEnd: 2/5/2023 3:14:41 PM >> 592

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,793

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اجرای فرایند پرستاری در کارآموزی بازدید از منزل از دیدگاه دانشجویان پرستاری

نویسندگان

بیغمیان بتول

صفحات

 صفحه شروع 40 | صفحه پایان 40

چکیده

 مقدمه و هدف: فرایند پرستاری چهارچوبی برای ارزیابی فعالیتهای پرستاری بوده که حاصل آن سلامت خانواده و جامعه است و بازدید از منزل یکی از استراتژیهای مهم در کاربرد فرایند پرستاری بهداشت جامعه می باشد. اما از آنجا که فرایند بازدید از منزل هنوز به عنوان یکی از وظایف اصلی نظام بهداشتی به صورت عام مورد قبول جامعه نمی باشد. همواره دچار مشکلات عدیده ای است. لذا جهت شناسایی مشکلات و ارایه راهکارهای مناسب این مطالعه با هدف تعیین چگونگی اجرای مراحل فرایند پرستاری در دوره کارآموزی بازدید از منزل انجام گرفته است. روش اجرا: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان ترم آخر پرستاری است که واحدهای مورد پژوهش شامل کلیه دانشجویان پرستاری ترم 8 (105 نفر) که واحد کارآموزی بازدید از منزل را گذرانده اند می باشد, که از طریق پرسشنامه, دیدگاه آنان در مورد مراحل انجام فرایند پرستاری بازدید از منزل پرسیده شد و نتایج با روش آمار توصیفی و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان داد, براساس فرایند پرستاری تمامی اعضای خانواده همیشه مورد ارزیابی قرار نگرفته اند و خانواده همیشه اوقات قادر به شناخت مشکلات خود نمی باشد, همچنین نتایج نشان می دهد جهت تعیین اهداف برای برنامه ریزی در فرایند پرستاری خانواده شرکت فعال نداشته است.بحث: براساس نتایج حاصله از پژوهش, دانشجویان معتقد هستند جهت اجرایی فرایند پرستاری بازدید از منزل, دانشجویان باید با دانش و آگاهی و برنامه ریزی قبلی به خانواده مراجعه و با توجه به مشکلات موجود با مشارکت خانواده مداخلات خود را انجام دهند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.