Start: 2/6/2023 2:06:11 PMEnd: 2/6/2023 2:06:12 PM >> 673

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

472

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی انگیزش دانشجویان پرستاری سال اول دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 82-81

صفحات

 صفحه شروع 23 | صفحه پایان 24

چکیده

 مقدمه و هدف: حافظه, هوشیاری, انگیزش, ساختار و بازخورد از موارد مهمی هستند که در یادگیری نقش بسزایی دارند. یادگیری فعال, غیروابسته و مستقیم, برحسب نیازهای فردی احتیاج به انگیزه یا علاقمندی به تلاش در سطح بالا و در جهت اهداف آموزشی دارد. نقش انگیزش در یادگیری به قدری کلیدی است که به نظر می رسد اهمیتی بیشتر از هوش دارد ولی تمام دانشجویان با یک چیز برانگیخته نمی شوند. انگیزش, عملکردی با تفاوتهای فردی است که گاهی در شرایط اجبار و فشار ایجاد می شود. هدف این مطالعه تعیین و مقایسه میزان انگیزش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سه رشته تحصیلی بود.روش اجرا: این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و تعداد 46 دانشجو در رشته پرستاری در دو نوبت (ابتدای نیمسال اول و قبل از پایان نیمسال دوم) بوسیله پرسشنامه برگرفته از Profession Motivation Survey Archers Health با مجموع 87 سوال مورد پرسشگری قرار گرفتند. شرایط ورود نمونه ها دانشجویان ترم یک بوده که تازه به محیط دانشگاه راه یافته بودند و پرسشنامه ها جهت مقایسه برای پرسشگری نوبت دوم کدگذاری شده بود. آنالیز اطلاعات توسط نرم افزار SPSS انجام گرفته شد.نتایج: یافته ها نشان داد که در این دانشجویان انگیزش تغییر یافته و دانش هدف غایی یا برتر و یا تعریف هدف آموزشی کمک به ایجاد و حفظ انگیزش دانشجویان خواهد کرد. تعریف اهداف کاربردی و قابل اجرا برای دانشجویانی که در سیستم بهداشتی, درمانی فعالیت خواهند نمود و حساسیت روی این دسته از دانشجویان کمک به حفظ انگیزش آنها خواهد نمود و پیشرفت برنامه آموزشی را در بر خواهد داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.