Start: 2/6/2023 2:06:51 PMEnd: 2/6/2023 2:06:52 PM >> 704

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

104

دانلود:

16

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی پوسته در منطقه غرب ایران با استفاده از منحنی های زمان - مسافت

صفحات

 صفحه شروع 563 | صفحه پایان 590

چکیده

 این پژوهش به منظور ارایه مدلی ساده برای ساختار سرعتی پوسته در منطقه غرب ایران انجام شده است. هدف این پژوهش به کارگیری نتایج آن به عنوان مدل اولیه به روش Joint Inversion, برای بررسی دقیق تر ساختار سرعتی پوسته منطقه بوده است. در این پژوهش لرزه - نگاشت های زمین لرزه های ثبت شده در شبکه لرزه نگاری دوره کوتاه کرمانشاه متعلق به موسسه ژئوفیزیک و ایستگاه لرزه نگاری باند پهن سنندج وابسته به پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در بازه زمانی دی ماه 1384 تا بهمن ماه 1387 (ژانویه 2004 تا ژانویه 2008) استفاده شده است. برای تهیه منحنی های زمان- مسافت, لازم بود که زمین لرزه ها و ایستگاه ها در یک امتداد باشند. بدین منظور پنج مسیری که دارای شرایط فوق بودند انتخاب شده و زمین لرزه- های واقع بر این مسیر ها از بین کل داده ها (3000 زمین لرزه) با 2≤mb≤6 جدا شد که شامل 278 زمین لرزه با mb³3.0 و فاصله کانونی 10 تا 750 کیلومتر بود. با رسم منحنی های زمان - مسافت زمین لرزه ها برای هر کدام از مسیر های مذکور, دو لایه مشخص کنراد و موهو در منطقه مشاهده شد و سرعت انتشار موج هایP و S و عمق تقریبی لایه ها به دست آمد. سپس با تدوین یک برنامه رایانه ای, اولین رسید های امواج مستقیم و شکست مرزی طی یک فرآیند مدل سازی مستقیم (Forward Modeling) محاسبه و مقادیر سرعت ها و عمق ها و همچنین مختصات مکانی و زمانی زمین لرزه ها تعدیل شده و مدل نهایی به دست آمد. در این فرآیند از زمین لرزه هایی با mb³4 استفاده شد. لازم به توضیح است که خطای RMS در تعیین زمان سیر (یا به عبارتی محل وقوع زمین لرزه) همه زمین لرزه های مطرح در مراحل مذکور, حداکثر 0.26 ثانیه و حداقل 0.01 ثانیه بود. بر اساس مدل مذکور سرعت موج P در پوسته غرب ایران 6.23±0.07 و در گوشته بالایی 8.08±0.08 کیلومتر بر ثانیه به دست آمد. سرعت تقریبی موج S در پوسته و گوشته بالایی در این منطقه به ترتیب 3.64±0.06 و 4.70±0.01 کیلومتر بر ثانیه است. ژرفای ناپیوستگی های کنراد و موهو نیزدر منطقه پژوهش, به ترتیب 11±2 و 43±3 کیلومتر تعیین شد. نتایج به دست آمده, هم خوانی خوبی با بررسی های گرانی سنجی نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی