مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زمین شناسی مهندسی
سال:1388 | دوره:3 | شماره:1
صفحه شروع:523 | صفحه پایان:542

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

103

دانلود:

58

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر بهسازی خاک به روش تزریق آمیزه سیمانی بر ظرفیت باربری پی های سطحی تحت اثر مولفه قائم زلزله

صفحات

 صفحه شروع 523 | صفحه پایان 542

چکیده

 در این مقاله از یک پی منفرد صلب با ابعاد و پارامترهای هندسی مشخص بر روی خاک ماسه رس دار استفاده شده است. مدل مذکور با نرم افزار تحلیلی FLAC به روش تفاضل محدود در حالت استاتیکی و تحت مولفه قائم شتاب زمین حاصل از سه شتاب نگاشت زلزله, تحلیل شده است. هم چنین تحلیل های دینامیکی با درصدهای مختلف سیمان مجددا تکرار شده است. منحنی های نشست - بار در حالت استاتیکی و دینامیکی مقایسه شده و میزان ظرفیت باربری در این حالت ها بررسی شده است. پس از این تحلیل ها با تغییر پارامترهای الاستیک و پلاستیک خاک, بر اثر تزریق درصدهای مختلف سیمان (2, 4 و 6 درصد), مجددا تحلیل ها برای ترسیم نمودار نشست - بار انجام شده و ظرفیت های باربری در حالت های مختلف با یک دیگر مقایسه شده اند. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که با اضافه کردن 2, 4 و 6 درصد سیمان با شرایط خاص که در این پژوهش به آن اشاره می شود, ظرفیت باربری دینامیکی به ترتیب 2.7, 4.2 و 7.0 درصد, نسبت به خاک معمولی, افزایش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی