مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران) | سال:1388 | دوره:40 | شماره:3 | صفحه شروع:143 | صفحه پایان:155

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

65

دانلود:

28

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل روابط بین کنشگران دولتی فعال در شبکه مراتع

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 155

چکیده

 هدف اساسی این تحقیق تحلیل روابط بین کنشگران دولتی فعال (کارگزاران اجرایی, محققان و کارگزاران ترویجی) در شبکه مراتع بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که توسط پرسشنامه محقق ساخته پس از سنجش روایی (دیدگاه متخصصان) و پایایی به انجام رسید. جامعه آماری شامل 334 نفر از کنشگران فعال در مدیریت عرصه های مرتعی در سطح دفتر مرکزی و استان های کشور بودند. حجم نمونه محققان, 47 نفر, کارگزاران اجرایی 49 نفر و کارگزاران ترویج 51 نفر محاسبه گردید. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین مراجعه کارگزاران ترویجی جهت کسب اطلاعات فنی و اداری به کارگزاران اجرایی (کارشناسان فنی اداره مرتع) می باشد, در حالی که بیشترین مراجعه کارگزاران اجرایی جهت کسب اطلاعات فنی مرتعداری به محققان و سپس همکاران اجرایی بوده است, اما بیشترین مراجعه محققان جهت کسب اطلاعات فنی و اداری در وهله اول به همکاران تحقیقاتی خود و پس از آن به کارگزاران اجرایی می باشد. این نتایج بیان کننده ارتباط بین تحقیق, ترویج و کارشناسان اجرایی بوده ولی بر اساس وظیفه سازمانی, نظام مند نشده است. از طرفی جهت و نوع ارتباطات برقرارشده نیز باید اصلاح گردد و مسیر آن از جانب محققان به سوی مروجان و کارشناسان اجرایی باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID