مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) | سال:1389 | دوره:10 | شماره:1 (پیاپی 35) | صفحه شروع:90 | صفحه پایان:97

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

166

دانلود:

46

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر کاهش وزن بر آنتی اکسیدان های آنزیمی و همبستگی بین آنها در زنان چاق

صفحات

 صفحه شروع 90 | صفحه پایان 97

چکیده

 مقدمه: چاقی ( BMIبالای 30) به عنوان یک عامل خطر برای بسیاری از بیماری ها مطرح است. برداشت رادیکال های آزاد توسط آنتی اکسیدان ها از طریق واکنش های آنزیمی و غیر آنزیمی انجام می شود. این تحقیق از نوع کارآزمایی بالینی (Clinical trial) است و به منظور بررسی اثر کاهش وزن بر آنتی اکسیدان های آنزیمی و همبستگی بین آنها انجام شده است.روش ها: با اخذ رضایت نامه کتبی برای گردآوری داده ها, از پرسشنامه های اطلاعات عمومی و تن سنجی و 24 ساعت یادآمد خوراک 3 روز قبل و بعد از مداخله برای برآورد مقدار ریزمغذی و درشت مغذی دریافتی از غذا و توصیه های رژیم غذایی با انرژی محدود به مقدار 1000-500 کیلوکالری کمتر از کالری مصرفی در قبل از مداخله برای کاهش وزن حدود 10 درصد روی 30 نفراز زنان چاق سالم 50 - 19 سال استفاده شد. برای اندازه گیری آنتی اکسیدان های آنزیمی در RBC, قبل و بعد از کاهش وزن, 10 میلی لیتر خون از نمونه ها گرفته و به روش آنزیمی و کیت آزمایش شدند.نتایج: میانگین های گلوتاتیون ردوکتاز (GR) و کاتالاز (CAT) بعد از کاهش وزن, افزایش معنی داری (P<0.01) داشت و میانگین های سوپراکسید دیسموتاز ( (SODو گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) تغییر معنی داری نداشت. بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای وابسته (GPX, CAT, GR, SOD) افراد مورد بررسی بعد از مداخله, بین متغیرهای وابسته SOD با GPX درسطح P<0.001 و r=0.618, و بین SOD با CAT در سطح P<0.05 و r=0.424 همبستگی معنی داری وجود داشت. همچنین بین GPX با CAT با P=0.003 و r=0.527, و بین CAT با GR در سطح P<0.05 و r=0.366 همبستگی معنی داری بعد از مداخله وجود داشت.نتیجه گیری: کاهش وزن حدود 10% می تواند اثر قابل توجهی در بالا بردن آنزیم های آنتی اکسیدانی در زنان چاق داشته باشد و امکان افزایش بیشتر آنزیم های آنتی اکسیدانی و همبستگی بین آنها با کاهش وزن و کاهش نمایه توده بدن تا حد نرمال در افراد چاق وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID