video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

747

دانلود:

316

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فرایند هوازی، ته نشینی و بیهوازی (OSA) بر پارامترهای راهبری و کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در رآکتور ناپیوسته متوالی لجن فعال (SBR)

صفحات

 صفحه شروع 128 | صفحه پایان 140

چکیده

 سابقه و هدف: یک ایده مطلوب برای حل مشکل تولید لجن مازاد بیولوژیکی کاهش آن ازطریق کاهش ضریب تولید بیومس توسط احداث یک تانک ذخیره سازی با پتانسیل اکسیداسیون و احیاء آنوکسیک و بیهوازی در رآکتور SBR می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه از 2 راکتور SBR به حجم 20 لیتر که توسط سیستم on-line کنترل می شود استفاده شد. پس از ایجاد شرایط پایدار در رآکتورها تورها در طول 12 ماه مطالعه, نمونه برداری و آزمون پارامترهایی از قبیل COD, DO, SV1, ORP, درصد جامدات خشک و رطوبت لجن انجام شد. در نهایت ضریب تولید بیومس و میزان کاهش لجن بیولوژیکی به دست آمد. یافته ها: نتایج نشان داد که در سن لجن 10 روز بهترین راندمان حذف COD (95 درصد) بدون مشکلات حجیم شدن لجن ایجادگردید و متوسط ضرایب سینتیکی Y و به ترتیب 58/0 و 058/0 محاسبه گردید. به منظور اثر فاز آنوکسیک و بی هوازی لجن بر کاهش تولید بیومس نتایج نشان داد نگهداری لجن بعد از مدت 7 ساعت در رآکتور با 238 ORP=-ضریب سینتیکی Y را از 58/0 در راکتور شاهد به 25/0 گرم بیومس به گرم COD کاهش داد. در نتیجه لجن مازاد بیولوژیکی تقریباً تا 60 درصد کاهش یافت. از طرفی میزان SVI به کم تراز ml/g40 نسبت به رآکتور شاهد (ml/g 92)کاهش یافت. استنتاج: احداث تانک ذخیره سازی در شرایط بی هوازی با پتانسیل اکسیداسیون و احیای بیش از mv 230 علاوه بر قابلیت ته نشینی مناسب منجر به راندمان حذف بالای COD بالا از پساب می شود و میزان لجن بیولوژیکی مازاد به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  تکدستان، افشین، کریمی، فردوس، و عروجی، نغمه. (1397). بررسی فرایند هوازی, ته نشینی و بیهوازی (OSA) بر پارامترهای راهبری و کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در رآکتور ناپیوسته متوالی لجن فعال (SBR). مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، 28(162 )، 128-140. SID. https://sid.ir/paper/45055/fa

  Vancouver: کپی

  تکدستان افشین، کریمی فردوس، عروجی نغمه. بررسی فرایند هوازی, ته نشینی و بیهوازی (OSA) بر پارامترهای راهبری و کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در رآکتور ناپیوسته متوالی لجن فعال (SBR). مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)[Internet]. 1397؛28(162 ):128-140. Available from: https://sid.ir/paper/45055/fa

  IEEE: کپی

  افشین تکدستان، فردوس کریمی، و نغمه عروجی، “بررسی فرایند هوازی, ته نشینی و بیهوازی (OSA) بر پارامترهای راهبری و کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در رآکتور ناپیوسته متوالی لجن فعال (SBR)،” مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه)، vol. 28، no. 162 ، pp. 128–140، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/45055/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی