video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

260

دانلود:

53

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی فراوانی افسردگی، اضطراب و میزان رضایتمندی زناشویی و عوامل مرتبط با آنان در خانم های نابارور مراجعه کننده به مراکز نازایی شهر ساری در سال 1387

صفحات

 صفحه شروع 26 | صفحه پایان 32

چکیده

 سابقه و هدف: استرس ناشی از نازایی سبب اختلال در رضایتمندی زناشویی, کاهش اعتماد به نفس و کاهش دفعات روابط جنسی زوج میشود. با توجه به مطالعات مختلف در مورد مسایل روحی روانی زوجهای نازا این مطالعه به منظور بررسی فراوانی افسردگی, اضطراب و رضایتمندی زناشویی در 200 زن نابارور مراجعه کننده به مراکز نازایی شهر ساری در سال 1387 انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 200 زن نازا از بین بیماران مراجعه کننده به مرکز نازایی بیمارستان امام خمینی و مرکز نازایی حضرت مریم انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات, سه سری پرسشنامه شامل: پرسشنامه اضطراب Cattle, پرسشنامه افسردگی Beck  و پرسشنامه رضایتمندی زناشویی Enrich  می باشد. پرسشنامه ها بعد از گرفتن رضایتنامه و ارایه توضیحات, توسط افراد مورد مطالعه تکمیل شد. نتایج حاصله از این پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای Chi-square و T-test تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: از 200 فرد مورد بررسی, 124 نفر (62 درصد) دارای درجات مختلفی از افسردگی بودند. از این تعداد, 55 نفر (27.5 درصد) افسردگی خفیف, 51 نفر (25.5 درصد) افسردگی متوسط و 18 نفر (9 درصد) افسردگی شدید داشتند. همچنین از 200 نفر, 101 نفر (50.5 درصد) بدون اضطراب و 38 نفر (19 درصد) اضطراب خفیف و 35 نفر (17.5 درصد) اضطراب متوسط, 22 نفر (11 درصد) اضطراب شدید و 4 نفر (2 درصد) اضطراب خیلی شدید داشتند. افراد شرکتکننده در مطالعه 27 درصد عدم رضایت از زندگی زناشویی داشتند. بین میزان رضایتمندی زناشویی و شدت افسردگی و اضطراب بیماران ارتباط معنیداری مشاهده شد. در افرادی که شدت افسردگی و اضطراب آنان کمتر بود میزان رضایتمندی زناشویی بیشتر بود (P<0.05).استنتاج: بر اساس نتایج این مطالعه به نظر میرسد که حضور روان شناسان بالینی و روانپزشکان در مراکز تشخیص و درمان نازایی میتواند امری موثر و مفید در کمک به افراد نابارور در سازگاری بهتر با استرس ناشی از نازایی باشد.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی