مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

118

دانلود:

31

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رفتار پذیرش روش ‎های کشاورزی پایدار توسط مددکاران ترویجی استان قزوین

صفحات

 صفحه شروع 405 | صفحه پایان 412

چکیده

 در پی استفاده گسترده از نهاده‎ های شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی منابع و ذخایر طبیعی کشور در معرض تخریب قرار گرفته است. متخصصان به کارگیری روش های کشاورزی پایدار را برای حفظ تعادل طبیعی توصیه می ‎کنند. برای تحقق این امر, ضرورت دارد که این روش ‎ها از سوی بهره ‎برداران منابع طبیعی مورد پذیرش قرار گیرد. هدف اساسی این تحقیق بررسی وضعیت رفتار پذیرش روش ‎های کشاورزی پایدار توسط مددکاران ترویجی استان قزوین بوده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد که از نوع توصیفی - همبستگی می ‎باشد. جامعه آماری این تحقیق گندم کاران استان قزوین بوده که در نقش مددکاران ترویجی استان ایفای نقش می ‎کردند و تعداد آنها 365 نفر بود که از بین این مددکاران تعداد 185 نفر به روش نمونه‎ گیری کاملا تصادفی ساده به عنوان نمونه ‎های این تحقیق انتخاب گردیدند. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان کشاورزی پایدار و ترویج کشاورزی مورد تائید قرار گرفت. آزمون پیش آهنگی در خارج از محدوده جغرافیایی تحقیق با جامعه آماری مشابه انجام شد و اعتبار پرسشنامه با ضریت آلفای کرونباخ محاسبه شد و میزان قابل قبولی (0.78) بدست آمد. متغیر وابسته این تحقیق رفتار پذیرش روش‎ های کشاورزی پایدار بود که نمرات حاصل از سنجش دانش (شامل آگاهی و دانش فنی) و نگرش (شامل علاقه مندی, رغبت و پذیرش) برآورد شد. نتایج حاصل نشان می ‎دهد بین پذیرش و سن, تعداد قطعات, سابقه و میزان عملکرد گندم آبی رابطه معنی ‎دار منفی و بین میزان سواد و سطح کل اراضی رابطه معنی ‎دار مثبت به دست آمد. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای میزان سواد و سطح اراضی دیم 67.9 درصد تغییرات رفتار پذیرش روش‎ های کشاورزی پایدار در مخاطبان را تبیین می کنند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.