مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: زبان و ادب فارسی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز) | سال:1388 | دوره:52 | شماره:209 | صفحه شروع:39 | صفحه پایان:54

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

114

دانلود:

44

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کلمات مرکب ساخته شده با ستاک مضارع فعل در فارسی و سغدی

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 54

چکیده

 بررسی و دسته بندی واژگان مرکبی که در آنها جزء دوم, ستاک مضارع فعل است در دو زبان سغدی و فارسی و مقایسه این کلمات در دو زبان مذکور هدفی است که در این مقاله پیگیری شده است. پژوهش در مورد این ترکیبات, که یکی از پربسامدترین دسته های واژگان مرکب در زبان های هند و ایرانی اند, نمونه ای است برای نشان دادن وجوه اشتراک و افتراق واژگان مرکب در دو زبان سغدی و فارسی و گامی است هر چند کوچک, برای بررسی گسترده تطبیقی سایر مقولات دستوری در این دو زبان.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID