video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

394

دانلود:

102

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بکارگیری شیوه Service Learning در آموزش دانشجویان پرستاری در عرصه بهداشت

صفحات

 صفحه شروع 134 | صفحه پایان 140

چکیده

 زمینه و هدف: مهمترین هدف هر رویکرد آموزشی ارتقای سطح دانش و نگرش یادگیرنده است. بی شک شیوه های آموزشی نظیر یادگیری حین خدمت به شیوه های دیگر ارجحیت دارند. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر شیوه یادگیری همزمان با ارایه خدمت, بر آگاهی و نگرش دانشجویان در زمینه ایدز می باشد.روش کار: در یک مطالعه نیمه تجربی, 34 نفر از دانشجویان پرستاری در نیم سال دوم سال تحصیلی 88 1387 از طریق نمونه گیری به شیوه سرشماری انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای گروه کنترل روش آموزشی مرسوم و جهت گروه مداخله از فرایند آموزشی Service Learning استفاده شد. دانش و نگرش دانشجویان و گروه هدف, (شامل 51 نفر از پرستاران شاغل), قبل و بعد از اجرای فرایند آموزشی, ارزیابی و میزان دستیابی دانشجویان به اهداف تعیین شده, مشخص شد. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد.یافته ها: نمره پس آزمون آگاهی و نگرش دانشجویان گروه مداخله, بطور معنی داری بیش از میانگین نمره آگاهی و نگرش گروه کنترل بود (p<0.05). همچنین میانگین نمره آگاهی گروه هدف قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری نشان داد (p<0.05). میانگین نمره نگرش این گروه قبل و بعد از مداخله تفاوت نداشت (p<0.05).نتیجه گیری: یادگیری به شیوه Service Learning, در افزایش آگاهی و تغییر نگرش دانشجویان موثرتر از شیوه های مرسوم می باشد. بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود مطالعاتی در مورد مشکلات اجرایی این روش درکشور انجام شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  خرمی راد، اشرف، آخوندزاده، کبری، عابدینی، زهرا، و حیدری، سعیده. (1389). بکارگیری شیوه Service Learning در آموزش دانشجویان پرستاری در عرصه بهداشت. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION)، 7(2)، 134-140. SID. https://sid.ir/paper/447872/fa

  Vancouver: کپی

  خرمی راد اشرف، آخوندزاده کبری، عابدینی زهرا، حیدری سعیده. بکارگیری شیوه Service Learning در آموزش دانشجویان پرستاری در عرصه بهداشت. گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION)[Internet]. 1389؛7(2):134-140. Available from: https://sid.ir/paper/447872/fa

  IEEE: کپی

  اشرف خرمی راد، کبری آخوندزاده، زهرا عابدینی، و سعیده حیدری، “بکارگیری شیوه Service Learning در آموزش دانشجویان پرستاری در عرصه بهداشت،” گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION)، vol. 7، no. 2، pp. 134–140، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/447872/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی