مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی کشاورزی
سال:1386 | دوره:30 | شماره:2
صفحه شروع:107 | صفحه پایان:116

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

329

دانلود:

54

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استخراج تابع تقاضای آب از تابع تولید چندجمله ای در بخش کشاورزی

نویسنده

بریم نژاد ولی

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 116

چکیده

 نیاز روزافزون برای توسعه پایدار منابع آب سبب گردیده است که کاربرد قیمت گذاری آب به عنوان یک روش غیرمستقیم برای استفاده کارا و پایدار از آب در بخش کشاورزی به عنوان اصلی ترین مصرف کننده آب در دنیا رایج گردد. در این زمینه, توابع تولید آب, بیانگر ارتباط بین عملکرد محصول و کاربردهای آب می باشند. یک تابع تولید چند جمله ای راهی برای نشان دادن ارتباط بین عملکرد و استفاده از آب می باشد. این مقاله, درصدد استخراج تابع تقاضای آب از تابع تولید چندجمله ای می باشد. استخراج تابع تقاضا از تابع تولید یک روش عمومی است. نتایج این تحقیق بیانگر تفاوت معنی دار بین مصرف بهینه و مصرف جاری آب می باشد.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی

    کارگاه های پیشنهادی