مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نامه فرهنگستان | سال:1383 | دوره:1 | شماره:3 (ضمیمه گویش شناسی) | صفحه شروع:4 | صفحه پایان:12

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

144

دانلود:

74

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

برخی تغییرات آوایی و فرآیندهای واجی فعال در گویش مازندرانی

نویسنده

آقاگل زاده فردوس

صفحات

 صفحه شروع 4 | صفحه پایان 12

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 تحقیق حاضر با اتخاذ روش تحلیلی - توصیفی به توصیف و تبیین برخی از ویژگیهای فعال آوایی و فرآیندهای واج شناختی گویش مازندرانی می پردازد. منظور از فرآیندهای فعال، فرآیندهای واجی از قبیل فرآیند تشدید عارضی، همگونی و تضعیف یا نرم شدگی است.گویش مازندرانی در حاشیه سواحل جنوبی و جنوب غربی دریای خزر رایج است (یارشاطر (23:1377، از دیگر گویشهای خزری می توان گیلکی، تالشی، تاتی و سمنانی را نام برد (رضایی باغ بیدی (4:1380، در گردآوری داده های این تحقیق، داده های زبان پهلوی از فرهنگ کوچک زبان پهلوی نوشته دیوید نیل مکنزی و ترجمه مهشید میرفخرایی (1379)، و داده های زبان مازندرانی مبتنی بر تحقیق میدانی نگارنده (آقا گلزاده (99-92:1994 است که خود گویشور این گویش است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID