Start: 2/2/2023 12:33:39 PMEnd: 2/2/2023 12:33:39 PM >> 626

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

253

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه سلامت روان و سوء مصرف مواد مخدر در خوابگاه های دانشجویی

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 32

چکیده

 مقدمه: ارتباط مصرف مواد مخدر با مشکلاتی مانند اختلالات روانی, فرار از منزل, پرخاشگری, بزهکاری, افت تحصیلی و غیره از اهمیت زیادی برخوردار است. سلامت و بهداشت روان دانشجویان نیز از نگرانی های برنامه ریزان بهداشت روان در دانشگاه ها است, با این حال در کشور ما پژوهشهای اندکی در این زمینه صورت گرفته است. از طرف دیگر ابتلا به بیماری روانی به عنوان یک عامل خطر برای سوء مصرف موادمخدرگزارش شده است. هدف ازانجام این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا ازنظرسلامت روانی بین دانشجویان سوء مصرف کننده مواد مخدر با دانشجویان غیر سوء مصرف کننده مواد ساکن درخوابگاه های پسران دانشگاه شیراز تفاوت معناداری وجود دارد.روش کار: برای بررسی موضوع فوق 112 دانشجوی پسر 19 تا 26 ساله دانشگاه شیراز با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. به منظور بررسی سلامت عمومی دانشجویان از پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (1979) استفاده شد. همچنین از پرسشنامه سنجش سوء مصرف موادبرای بررسی سوء مصرف مواد در دانشجویان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها ازآمار توصیفی و آزمون t مستقل استفاده شد.نتایج: آزمودنیها برحسب اینکه مواد مخدر مصرف کرده و یا مصرف نکرده بودندبه دوگروه مختلف تقسیم شدند. همچنین نمره سلامت عمومی برای آزمونی های مصرف کننده مواد (M=32.36) و گروهی که مواد مصرف نمی کردند (M=243)محاسبه گردید. نتایج تفاوت عناداری(P<0.01) بین دو گروه نشان داد.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد دانشجویانی که مواد مخدر مصرف نمی کردند نسبت به دانشجویان مصرف کننده مواد ازسلامت روان بهتری برخوردار بودند. به نظر می رسد بالابردن سطح بهداشت روانی درمحیطهای آموزشی می تواند نقش مهمی در پیشگیری ازسوء مصرف مواد مخدر ایفاء نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.