video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

267

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تاثیر درمان نگهدارنده با متادون (MMT) در کاهش آسیب در مدد جویان مرد، زندان مرکزی همدان سال 1388

نویسندگان

مرادی عباس

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 3

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مقدمه: اعتیاد یکی از مخرب ترین معضلاتی است که دنیا به طور گسترده با آن درگیر است مصرف مواد مخدر معمولا موجب تباهی زندگی فردی و اجتماعی شخص میگردد. ادامه اعتیاد نه تنها پرهزینه است بلکه مصرف کننده مواد را به ارتکاب کارهای غیر قانونی وادار می کند. خطر دیگر مصرف مواد مخدر به ویژه هرویین ابتلا به ایدز هپاتیت و عفونتهای ناشی از تزریق غیر بهداشتی و استفاده مشترک از سرنگ های آلوده است .بسیاری از معتادان قادر نیستند علیرغم درمان های مختلف به وضعیت پرهیزمداوم دست یابند و درصورت نبود درمان محافظت کننده ناگزیربه ادامه حیاتی خواهند بودکه تا آخر عمرتنها حول محورتهیه و مصرف مواد می چرخد. درمان نگهدارنده با متادون یکی از اقدام های پر اهمیت و کلیدی است که در راستای اهداف کاهش آسیب انجام می شود. این درمان امکان عدم استفاده از مواد غیرقانونی را برای بیمار فراهم آورده و عملا نیاز به تزریق را منتفی می سازد. در عین حال مصرف منظم و دراز مدت متادون خود از عود مجدد مصرف غیرقانونی پیشگیری می کند. به دنبال این درمان دارویی عموما وضعیت روانی و جسمانی بیمار بهبود می یابد.هدف این مطالعه بررسی کارایی مراکزدرمان نگهدارنده با متادون(MMT) در زندانها در راستای کاهش آسیب است .مواد و روش ها: نوع مطالعه مورد- شاهدی (Case – Control)، موردها زندانیانی بودند که حداقل به مدت 2 ماه در بندهای متادون تراپی زندان تحت درمان نگهدارنده با متادون (MMT) قرار داشتند، شاهدها زندانیان سایر بندها که سابقه اعتیاد داشته ولی تحت درمان نگهدارنده با متادون نبودند، نمونه گیری در هر دو گروه به روش تصادفی ساده انجام گرفت. رفتارهای پرخطر در هردوگروه با استفاده ازپرسشنامه (محقق ساخته) اندازه گیری شده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آماره مجذور کای و نسبت شانس (OR) برای مقایسه رفتارهای خطر در دو گروه استفاده گردید.یافته ها: با توجه به نتایج حاصل از تجریه و تحلیل داده ها، بروز رفتارهای پر خطر شامل مصرف غیر قانونی مواد مخدر، استفاده از سوزن و سرنگ مشترک جهت تزریق مواد، افکار یا اقدام به خودکشی بین زندانیان مستقر در بند متادون درمانی با زندانیان موجود در سایر بندها از نظر آماری اختلاف معنی دار مشاهده گردید.در خصوص متغیرهای استفاده غیر قانونی از قرص های روانگردان و قرص هیوسین به شکل تدخینی و استنشاقی و سابقه خودزنی یا خشونت علیه دیگران بین گروه مورد و شاهد اختلاف آماری معنی دار مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه و تاثیر مثبت بندهای متادون تراپی موجود در زندان از نظر کاهش رفتارهای پرخطر، توسعه مراکز متادون تراپی در زندان ها می تواند نقش مهمی در کاهش آسیب و پیشگیری از بروز بیماریهای رفتاری نظیر STI,HIV,HBV,HCV گردد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.