Start: 2/5/2023 2:34:09 AMEnd: 2/5/2023 2:34:10 AM >> 732

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

222

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مقایسه شاخصهای تدریس اثر بخش از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1382

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 43

چکیده

 مقدمه و هدف: اصلی ترین و گرانبهاترین رکن دانشگاههای علوم پزشکی اعضای هیات علمی آنها هستند که دارای وظایف مختلف می باشند. اما از عمده ترین وظایف این اساتید تدریس و آموزش دانشجویان است که کیفیت آن در ارتقای انگیزه, نشاط, نوآوری و افزایش کارآیی استاد و دانشجو تاثیر بسزایی دارد. از مشکلات اساسی در آموزش دانشگاهها, نداشتن شاخص های عینی تدریس اثر بخش می باشد. منظور از تدریس اثر بخش, مجموعهای از عملکردها و ویژگیهای استاد است که باعث دستیابی به اهداف آموزشی و یادگیری دانشجو می گردد. برای تعیین شایستگی اساتید, حیطه های مختلفی را باید جستجو کرد تا با ارزشیابی آنها بتوان کیفیت تدریس را افزایش داد. برای تعیین این شاخص ها میتوان از مدیران, همکاران, خود اساتید و دانشجویان نظر خواهی کرد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف تعیین ملاکهای شایستگی استاد خوب از دیدگاه اساتید و دانشجویان انجام گردید تا با مشخص کردن اولویتها و مقایسه نظرات اساتید و دانشجویان به تبیین شاخص های عینی جهت تدوین فرمهای ارزشیابی بپردازد.روش اجرا: این پژوهش, مطالعه توصیفی, مقایسه ای است که بر روی 312 نفر (212 نفر دانشجو, 110 نفر استاد) انجام گرفت, از پرسشنامه پژوهش گر ساخته جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید.نتایج: یافته های این تحقیق مشخص کرد که اولویت های حیطه های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان و اساتید حیطه های دانش پژوهی و ارتباط می باشد. در حالی که دانشجویان حیطه شخصیت فردی و شیوه تدریس و شخصیت فردی را در اولویت بعد قرار داده اند. در هر حال ویژگی تسلط استاد در درس مورد تدریس (میانگین اساتید=100 درصد میانگین دانشجویان=94.8 درصد) بعنوان مهمترین شاخص تدریس اثربخش در نظر گرفته شده است.بحث: در مقایسه نظرات اساتید و دانشجویان همسویی در اکثریت شاخص ها وجود دارد و تنها تفاوت معنی داری در ویژگیهای گرفتن کوییز, ایجاد خلاقیت فکری در دانشجویان, اهمیت به یادگیری فراگیران, آراستگی ظاهر, قاطعیت و سختگیری و اعتماد بنفس وجود دارد و در همه موارد میانگین نمرات اساتید بالاتر بوده است. با توجه به پژوهش حاضر در نظر گرفتن که بیشترین اهمیت را از دیدگاه اساتید و دانشجویان دارد, به تدوین فرمهای عینی و معتبر ارزشیابی پرداخت تا هدف نهایی ارزشیابی که ارتقا کیفیت آموزشی است تسهیل گردد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.