مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی | سال:1382 | دوره:3 | شماره:(ویژه نامه 10) | صفحه شروع:30 | صفحه پایان:30

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

124

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

میزان رضایتمندی دانشجویان مامایی از ارایه راهنمای آموزش بالینی در دوره های کارآموزی و کارآموزی در عرصه

صفحات

 صفحه شروع 30 | صفحه پایان 30

چکیده

 مقدمه و هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان مامایی از دوره های کارآموزی و کارآموزی در عرصه در بخشهای مامایی پس از ارایه یک راهنمای آموزشی بالینی در ابتدای این دوره ها در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سالهای 1381 و 1382 بود.روش اجرا: در این پژوهش توصیفی تحلیلی در طی نیمسال دوم تحصیلی 80-81 و نیمسال اول تحصیلی 81-82 از بین دانشجویان مامایی دانشکده که در دوره های کارآموزی و کارآموزی در عرصه را می گذراندند, 300 نفر در دوره های مختلف به روش تصادفی انتخاب شدند. از آغاز نیمسال دوم 82-1381 راهنمای آموزشی بخشها در اختیار مربیان بخشهای مامایی قرار داده شده تا فعالیتهای آموزشی دوره را بر اساس آن تنظیم نمایند. راهنمای آموزشی شامل برنامه ای متشکل از اهداف کلی و رفتاری دروس, مقررات بخش و وظایف دانشجو و مربی, روش ارزشیابی و چک لیستهای ارزشیابی مهارتهای اساسی دانشجویان در بخشهای مختلف پره ناتال, زایمان, بهداشت مادر و کودک و زنان و نیز منابع درسی مربوط بود. این راهنماها با مشارکت کلیه مربیان گروه مامایی دانشکده و با همکاری و نظارت مرکز توسعه آموزش پزشکی در طی سالهای 81-1380 تهیه و تدوین شده بود. راهنمای هر دوره آموزشی از ابتدای نیمسال دوم تحصیلی 82-81 در هر دوره کارآموزی راهنمای مربوط در اختیار دانشجویان قرار گرفت و در پایان دوره میزان رضایت دانشجویان از آموزش بالینی و راهنمای آموزش بالینی به وسیله پرسشنامه مربوطه جمع آوری شد. روشهای آماری بکار رفته در پژوهش شامل آزمونهای تی, کای دو, همبستگی و آزمون رتبه ای ویلکاکسون بود.نتایج: دانشجویان مورد بررسی در هر ترم بین 6-3 دوره کارآموزی داشتند. بیشترین میزان رضایت دانشجویان مربوط به استفاده مفید از وقت, درک بهتر مسوولیتهای شغلی و وظایف آینده, یادگیری بهتر مهارتهای بالینی مربوط به بخش, استفاده از دانش تئوری در عمل, ارایه مطالب به روش سازماندهی شده, دریافت بازخورد مکرر از طرف مربی ,ایجاد انگیزه برای مطالعه, یادگیری موازین اخلاق حرفه ای و ارتباط با بیمار, حضور بموقع در محیط کارآموزی, تمرین استدلال بالینی برای رسیدن به تشخیص و یادگیری نحوه آموزش, مراقبت و درمان بیماران بود. اکثر دانشجویانی که چک لیستها را به صورت مکتوب در اختیار داشتند از آن برای ارزشیابی مکرر عملکرد خود و دوستانشان در طی دوره استفاده کرده بودند و آن را در یادگیری بهتر مهارتهای بالینی موثر می دانستند.بحث: با توجه به رضایت دانشجویان از ارایه راهنمای آموزشی و کمک به آنان در یادگیری بهتر مهارتهای بالینی ارتباطی, یدی و شناختی و راستای هدفمند شدن آموزش بالینی دانشجویان مامایی و یادگیری بهتر مهارتهای حرفه ای ارایه راهنمای کامل آموزشی به صورت مکتوب به همه دانشجویان در ابتدای هر دوره بالینی و نظارت بر اجرای آن پیشنهاد می شود. انجام بازنگری در مجموعه راهنماهای آموزش بالینی تهیه شده بر اساس پیشرفت علوم و نیازهای روبه تغییر جامعه ضروری به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID