مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) | سال:1389 | دوره:20 | شماره:79 | صفحه شروع:22 | صفحه پایان:29

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

165

دانلود:

168

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه زایمان زودرس با سطح استریول بزاق

صفحات

 صفحه شروع 22 | صفحه پایان 29

چکیده

 سابقه و هدف: زایمان زودرس در 10 درصد کل زایمانها رخ داده, مهمترین علت مرگ نوزادان است. روشهای مختلفی جهت شناسایی زود هنگام زایمان زودرس مورد استفاده قرار میگیرد که استریول بزاق یکی از این روش ها است و در حال حاضر در مرحله تحقیقاتی قرار دارد. این پژوهش به منظور تعیین رابطه زایمان زودرس با سطح استریول بزاق انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه به روش مورد - شاهدی آشیان کرده بر روی 466 خانم باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر ساری درسال 1386 تا 1388 انجام شد. دربین هفته های 25 تا 34 بارداری از استریول بزاق یک نمونه تهیه و فریز شد. پس از پایان نمونه گیری و پیگیری خانم ها تا هنگام زایمان, زنانی که زایمان زودرس داشتند (58 نفر) درگروه مقایسه و از میان بقیه آنان, افراد مشابه با آنان از نظر میانگین سنی, میزان تحصیلات و اندکس توده بدن (BMI) به تعداد مساوی با گروه مقایسه انتخاب و به عنوان گروه کنترل در نظرگرفته شدند. سپس نمونه های بزاق ذوب و استریول اندازه گیری شد.یافته ها: بین دو گروه از نظر سن, تعداد حاملگی, میزان تحصیلات و شاخص توده بدن تفاوت معنی داری وجود نداشت. دو گروه از نظر سن حاملگی به هنگام نمونه گیری (P<0.05) و فاصله زمانی بین اخذ نمونه بزاق تا زایمان (P<0.05), میزان افزایش وزن در طی بارداری (P<0.05), وزن هنگام تولد نوزاد (P<0.05) و وضعیت اشتغال (P<0.05) تفاوت معنی داری داشتند. Odds Ratio نشان داد بین سطح استریول بزاق و رخ دادن زایمان پره ترم رابطه وجود دارد [CI95%=2.51-13.9 و OR=5.91].استنتاج: با توجه به قدرت پیشگویی کنندگی منفی بالای استریول میتوان گفت از استریول بزاق فقط برای شناسایی زنانی که دچار زایمان زودرس نمی شوند, استفاده و از مداخلات غیر ضروری اجتناب کرد. مطالعات بیشتر برای تعیین نقش استریول بزاق جهت پیشگیری زایمان زودرس ضروری است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID