مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) | سال:1389 | دوره:20 | شماره:79 | صفحه شروع:63 | صفحه پایان:70

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

244

دانلود:

172

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه پاپ اسمیر مرسوم و اسمیر پاپانیکولائو لایه نازک بر پایه مایع تهیه شده

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 70

چکیده

 سابقه و هدف: باتوجه به اهمیت سرطان دهانه رحم درخانم ها و تشخیص زودرس آن و همچنین موارد بالای منفی کاذب پاپ اسمیر معمولی درغربالگری این بیماری, در سالیان اخیر مطالعات فراوانی جهت یافتن تست مناسبتر انجام شده است. تست های سیتولوژی بر پایه مایع ازجمله روش لایه نازک برپایع مایع بیشترین پتانسیل را درکاهش موارد منفی و بهبود کیفیت نمونه داشته اند. هدف از مطالعه حاضر, مقایسه اسمیر پاپانیکولائو لایه نازک بر پایه مایع با پاپ اسمیر معمولی از نظر کفایت نمونه بود.مواد و روش ها: در این بررسی آینده نگر, نتایج 120 اسمیرلایه نازک با نتایج 120 اسمیر پاپ معمول از نظر کفایت نمونه مقایسه شدند. اسمیر پاپ معمولی با اسپاچولا و پنبه سواپ تهیه شد. برای نمونهگیری با روش نازک از برس سرویکال استفاده شد و نمونه با دستگاه سایتوتک تهیه گردید. اسمیرها بر طبق سیستم بتسدا تفسیر شدند.یافته ها: تعداد موارد رضایت بخش اما محدود با روش لایه نازک و با روش پاپ اسمیر معمولی بترتیب 11.9 درصد و 39.2 درصد بود. تعداد موارد غیر رضایت بخش با روش لایه نازک 4.2 درصد در مقایسه با اسمیر معمول 9.2 درصد بود. کاهش موارد غیر رضایت بخش و رضایت بخش اما محدود با روش لایه نازک و متعاقب آن افزایش اسمیرهای رضایت بخش, از لحاظ آماری معنی دار بوده است (P<0.05) کاهش موارد غیر رضایت بخش در روش لایه نازک (P>0.05) معنی دار نبوده ولی کاهش موارد رضایت بخش اما محدود (P<0.05) و افزایش اسمیرهای رضایت بخش (P<0.05) بر اساس آزمونهای آماری معنی دار بود.استنتاج: نتایج نشان میدهد که روش لایه نازک بر پایه مایع ممکن است کیفیت نمونه را بهبود بخشیده و منجر به کاهش موارد غیر رضایت بخش و رضایت بخش اما محدود شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID