The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات برنامه درسی | سال:1388 | دوره:3 | شماره:12 | صفحه شروع:71 | صفحه پایان:99

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

961

دانلود:

23

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی الگوی تدوین محتوای الکترونیکی بر اساس رویکرد شناختی برای دروس نظری، با تاکید بر حوزه علوم انسانی، در آموزش عالی

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 99

چکیده

 امروزه «فناوری اطلاعات و ارتباطات» بخشی جدایی ناپذیر از زندگی بشر است. یکی از زمینه هایی که سهم عمده ای از این فناوری را به خود اختصاص داده, یادگیری است؛ به نحوی که استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات در این زمینه منجر به ظهور حیطه نوینی تحت عنوان «یادگیری الکترونیکی» شده است. بر اساس تحقیقات انجام شده, یکی از علل شکست یادگیری الکترونیکی به خاطر شیوه نامناسب طراحی و تدوین دروس آموزش الکترونیکی است که برای سال ها به همان شکل باقی مانده است. از این رو در این پژوهش تلاش شده است تا با توجه به الزامات و تاکیدات نظریه های شناختی یادگیری و نیز ویژگی های محتوای الکترونیکی, الگویی برای تدوین محتوای الکترونیکی ارایه شود تا بتواند نیازهای شناختی یادگیرندگان در سطح دروس نظری دروس دانشگاهی, به خصوص در حوزه علوم انسانی, را برطرف نماید. بدین منظور در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی, ضمن مطالعه و بررسی منابع موجود در زمینه طراحی محتوای آموزشی از منظر نظریات یادگیری به ویژه رویکرد شناختی, نحوه تاثیر و تاثر عوامل شناختی محتوا در یادگیری, بررسی اجزای آموزشی مناسب در رویکرد شناختی, ویژگی های دروس نظری در حوزه علوم انسانی, به مصاحبه با هشت تن از متخصصان حوزه تولید محتوای الکترونیکی که بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند, پرداخته شد تا بهترین داده های ممکن جهت تدوین الگوی موردنظر بدست آید. در نهایت پس از بررسی منابع و داده های به دست آمده از فرآیند مصاحبه, الگویی شامل چهار مرحله تحلیل, طراحی, تولید, اجرای آزمایشی و اصلاح طراحی گردید که برای تدوین محتوای الکترونیکی دروس مورد اشاره قابل استفاده بوده و در عین حال الزامات و تاکیدات نظریات شناختی را نیز لحاظ کرده است.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID