مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

262

دانلود:

147

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شیوع مراحل مصرف سیگار و همبسته های آن در دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان شهر شیراز 1381

صفحات

 صفحه شروع 64 | صفحه پایان 72

چکیده

 سابقه و هدف: برای پیشگیری از مصرف سیگار در نوجوانان, درک فرایند سیگاری شدن آن ها و تعیین عوامل خطر و عوامل پیشگیرنده شروع زودهنگام مصرف سیگار ضروری است. هدف مطالعه حاضر برآورد شیوع مراحل مصرف سیگار و همبسته های آن در دانش آموزان پسر سال دوم دبیرستان شهر شیراز می باشد.مواد و روش ها: این مقاله مربوط به اولین مرحله یک مطالعه طولی است که هدف آن تعیین شیوع مراحل مصرف سیگار و پیشگو کننده های انتقال در مراحل مختلف آن است. 1132 دانش آموز به طور تصادفی انتخاب گردیدند و یک پرسشنامه خود ایفای 38 سوالی را تکمیل کردند. این پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافیک و سوالات اندازه گیری اعتماد به نفس, گرایش به مصرف سیگار و تعیین مراحل مصرف سیگار بوده است. در این مقاله سه مرحله برای مصرف سیگار به صورت غیر سیگاری, سیگار آزموده و سیگاری معمول در نظر گرفته شده است.یافته ها: 6/80 درصد دانش آموزان غیر سیگاری, 9/16 درصد سیگارآزموده و 5/2 درصد سیگاری معمول بودند. بین مراحل مصرف سیگار با سن دانش آموزان, رشته تحصیلی ,نمرات اعتماد به نفس و گرایش به مصرف سیگار ارتباط معنی داری وجود داشت.استنتاج: اقدامات پیشگیری از مصرف سیگار در نوجوانان باید از سنین پایین تر, حتی از دوره ابتدایی, با توجه به عوامل خطر شروع شود .

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID