مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بیمه و کشاورزی | سال:1383 | دوره:1 | شماره:1 | صفحه شروع:19 | صفحه پایان:36

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

67

دانلود:

23

استناد:

4

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی کارکرد سیاست حمایتی بیمه بر کارایی و برابری چغندرکاران استان خراسان

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 36

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID