مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,818

دانلود:

104

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه درجه حرارت مرکزی بدن با بروز لرز بعد از عمل جراحی

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 42

چکیده

 سابقه و هدف: با توجه به شیوع لرز در اعمال جراحی بعد از بیهوشی و عوارض شناخته شده, اهمیت اطلاع از علل بوجود آورنده آن و تناقض در مورد نقش درجه حرارت مرکزی بدن با بروز لرز و به منظور رابطه درجه حرارت مرکزی بدن با بروز لرز بعد از عمل, این تحقیق در مراجعه کنندگان به اتاق عمل جراحی بیمارستان سینا تهران در سال 1376 صورت پذیرفت.مواد و روشها: پژوهش حاضر با روش مورد – شاهدی بر روی 60 بیمار در دو گروه با بدون لرز پس از عمل جراحی انجام گرفت. تومورهای بعد از عمل که حالت نونیک داشته و به صورت waxing and waning بوده و 8-4 سیکل در دقیقه داشتند, لرز در نظر گرفته شدند. درجه حرارت مرکزی از طریق نازوفارتکس اندازه گیری گردید و میزان آن در دو گروه با t-Test مورد قضاوت قرار گرفت. میانگین ها به صورت Mean±SD بیان شدند. یافته ها: از 60 فرد مورد بررسی, 30 نفر در گروه مورد (با لرز) و 30 نفر در گروه شاهد (بدون لرز) قرار گرفتند. دو گروه به لحاظ سن, جنس, و درجه حرارت اتاق عمل مشابه بودند درجه حرارت مرکزی بدن در گروه بدون لرز 36.11±0.33 و در گروه با لرز 35.32±61.0 بود (P=0.001). در ضمن فراوانی لرز در نمونه مورد بررسی 36.70 درصد بود.نتیجه گیری: کاهش درجه حرارت مرکزی بدن با بروز لرز بعد از عمل رابطه دارد. با توجه به شیوع لرز و عوارض آن, تحقیقات تجربی جهت افزایش درجه حرارت مرکزی بدن و یا کاهش لرز توصیه می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فاضل، محمدرضا، فرقانی، زهرا، و نجفی، اتابک. (1380). بررسی رابطه درجه حرارت مرکزی بدن با بروز لرز بعد از عمل جراحی. فیض، 5(2 (پی در پی 18))، 39-42. SID. https://sid.ir/paper/440485/fa

  Vancouver: کپی

  فاضل محمدرضا، فرقانی زهرا، نجفی اتابک. بررسی رابطه درجه حرارت مرکزی بدن با بروز لرز بعد از عمل جراحی. فیض[Internet]. 1380؛5(2 (پی در پی 18)):39-42. Available from: https://sid.ir/paper/440485/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا فاضل، زهرا فرقانی، و اتابک نجفی، “بررسی رابطه درجه حرارت مرکزی بدن با بروز لرز بعد از عمل جراحی،” فیض، vol. 5، no. 2 (پی در پی 18)، pp. 39–42، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/440485/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی