مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی | سال:1386 | دوره:17 | شماره:4 (پی در پی 50) | صفحه شروع:231 | صفحه پایان:218

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

169

دانلود:

45

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر آموزش مراقبت از خود بر توانبخشی مبتلایان به سکته مغزی همی پلژیک

صفحات

 صفحه شروع 231 | صفحه پایان 218

چکیده

 سابقه و هدف: آموزش مراقبت از خود به بیمار مبتلا به سکته مغزی و خانواده وی رکن اصلی در اقدامات توانبخشی است. برای تسهیل انتقال مبتلایان به سکته مغزی از مراکز مراقبت حاد به جامعه و برای اطمینان از تداوم مراقبتها, برنامه های حمایتی اولیه بعد از ترخیص باید اجرا و ارزیابی شوند. هدف از مطالعه حاضر, تعیین تاثیر آموزش مراقبت از خود بر توانبخشی مبتلایان به سکته مغزی همی پلژیک ترخیص شده از بیمارستان بود.روش بررسی: این مطالعه تجربی روی 80 بیمار که به طور تصادفی به دو گروه 40 نفری مطالعه و شاهد تقسیم شده بودند, انجام گرفت. در مرحله اول, اطلاعات مربوط به مشخصات فردی و توانایی عملکرد واحدهای مورد پژوهش دو گروه به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. سپس به گروه مورد آموزش مراقبت از خود جهت توانبخشی داده شد. مرحله دوم پژوهش برای گروه مورد 45 روز پس از آخرین جلسه آموزش مراقبت از خود انجام شد. گروه شاهد نیز بعد از 45 روز از آزمون نوبت اول ارزیابی مجدد شدند.یافته ها: نتایج نشان داد بین میانگین امتیازات کسب شده در حیطه های مختلف عملکرد واحدهای مورد پژوهش گروه مورد قبل و بعد از آموزش اختلاف آماری معنی داری وجود دارد. همچنین اختلاف آماری معنی داری بین عملکرد گروه مورد بعد از آموزش و گروه شاهد بعد از زمان آموزش وجود دارد. آزمون آماری t مستقل نیز نشاندهنده افزایش میزان عملکرد گروه مورد بعد از آموزش نسبت به گروه شاهد بعد از زمان آموزش می باشد (0.0001>P).نتیجه گیری: آموزش مراقبت از خود به مبتلایان به سکته مغزی همی پلژیک, منجر به بهبود عملکرد در این بیماران می گردد و همچنین احتمال بروز عوارض و بازگشت دوباره بیماران به بیمارستان را کاهش می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID