مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: هنرهای زیبا
سال:1383 | دوره:- | شماره:19
صفحه شروع:49 | صفحه پایان:55

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

327

دانلود:

78

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ضرورت طراحی در ارتباط با فضای شهری پیرامون ورودی های مترو در تهران

نویسنده

محمودی محمدمهدی

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 55

چکیده

 امروزه وسایل حمل و نقل شهری بر بافت شهرها اثر گذاشته و سیمای شهری, کالبد فیزیکی و ساختار اجتماعی آنها را متاثر کرده است. اخیرا, ایجاد شبکه حمل و نقل زیرزمینی, اثرات بسیار محسوسی بر کالبد تهران گذارده است. تازه ترین این آثار, در محل هایی است که شبکه حمل و نقل زیرزمینی, از طریق ایستگاه یا ورودی با سطح شهر مرتبط می گردد. ورودی های مترو مهم ترین نقاطی هستند که نظام حمل و نقل جدید را به ساختار موجود پیوند می دهند. این ورودی ها, با کالبد موجود شهر و همچنین با خطوط حمل و نقل زیرزمینی رابطه ای بسیار نزدیک دارند و نیازمند طراحی منظمی هستند که به دلایل متعدد مانند لزوم جلب مردم, ایمنی, تعریف حریم ها, کنترل ازدحام و ایجاد وضوح و خوانایی, باید مورد توجه متخصصان قرار گیرند. بر این مبنا, توجه به طراحی منظر شهری در محل ورودی های مترو به عنوان مقدمه ای برای تدوین ضوابط و معیارهای دقیق تر ضروری است.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.