video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

658

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل ممیزی ریخت شناسی سه گونه گندم زراعی .T. aestivum L., T. turgidum L و .T. durum Desf

صفحات

 صفحه شروع 3485 | صفحه پایان 3495

چکیده

 این مقاله به تحلیل ممیزی سه گونه گندم زراعی بر اساس داده های حاصل از بررسی صفات ریخت شناسی می پردازد. در این مطالعه از هر یک از سه گونه گندم T. turgidum L., T. aestivum L. و T. durum Desf. نمونه هایی به طور تصادفی به تعداد 60 سنبله (خوشه گندم) از دیم زارهای گندم در منطقه بازفت (استان چهارمحال و بختیاری) جمع آوری گردید. با اندازه گیری شانزده صفت از هر سنبله, برای هر یک از سه گونه یک ماتریس 60´16 از داده ها تهیه گردید. هدف از انجام این مطالعه دستیابی به یک قاعده رده بندی آماری بود که با کمترین خطا بتوان یک سنبله جدید متعلق به هر یک از سه گونه را تشخیص داد, با به کارگیری روش درستنمایی مشخص شد که بر اساس صفات به کار رفته با درصد خطای ناچیزی می توان سنبله های هر یک از سه گونه را تشخیص داد. این قاعده به ویژه در مورد دو گونه T. turgidum L. و T. aestivum L. که امکان تشخیص معمول آنها مشکل است, اهمیت دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رحیمی نژادرنجبر، محمدرضا، خردمندنیا، منوچهر، و خرازیان، نواز. (1381). تحلیل ممیزی ریخت شناسی سه گونه گندم زراعی .T. aestivum L., T. turgidum L و .T. durum Desf. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی)، 12(44)، 3485-3495. SID. https://sid.ir/paper/438496/fa

  Vancouver: کپی

  رحیمی نژادرنجبر محمدرضا، خردمندنیا منوچهر، خرازیان نواز. تحلیل ممیزی ریخت شناسی سه گونه گندم زراعی .T. aestivum L., T. turgidum L و .T. durum Desf. علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی)[Internet]. 1381؛12(44):3485-3495. Available from: https://sid.ir/paper/438496/fa

  IEEE: کپی

  محمدرضا رحیمی نژادرنجبر، منوچهر خردمندنیا، و نواز خرازیان، “تحلیل ممیزی ریخت شناسی سه گونه گندم زراعی .T. aestivum L., T. turgidum L و .T. durum Desf،” علوم پایه (دانشگاه آزاد اسلامی)، vol. 12، no. 44، pp. 3485–3495، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/438496/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )