مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,828

دانلود:

197

استناد:

اطلاعات

عنوان

واریاسیون های تاندون پالماریس لونگوس (مطالعه بر روی جسد در استان کرمان)

صفحات

 صفحه شروع 156 | صفحه پایان 161

چکیده

 مقدمه: اختلافات تشریحی در تاندون های دست شناخته شده است ولی شیوع آن در نژادهای مختلف متفاوت است. از آنجا که تاندون پالماریس لونگوس منبع مهم پیوند تاندونی محسوب می شود شیوع فقدان آن در نژادهای مختلف اهمیت پیدا می کند. میزان فقدان یک طرفه و دوطرفه آن در کتاب های جراحی دست به ترتیب 15 و 30 درصد ذکر شده است و فقدان آن در نژاد آسیایی کمتر از اروپایی است. در ایران مطالعه ای در مورد تنوع تشریحی تاندون پالماریس لونگوس که بر روی جسد انجام شده باشد گزارش نشده است.روش: در این مطالعه, 150 ساعد متعلق به 75 جسد مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از انجام برش و پیدا کردن تاندون, پهنای تاندون در ناحیه پرگزیمال با کالیپر مدرج (کولیس صنعتی) و بر حسب میلی متر و قد افراد از فرق سر تا پاشنه در وضعیت دراز کشیده به پشت اندازه گیری شد. وجود یا عدم وجود این تاندون در سمت چپ و راست, پهنای تاندون در دو جنس زن و مرد و رابطه پهنای تاندون با قد فرد بررسی شد. آنالیز آماری با استفاده از SPSS (version 14) و تست های مجذور کای, t-student, ضریب همبستگی و پیرسون و فیشر دقیق انجام شد.یافته ها: تاندون پالماریس لونگوس در 24 درصد یک طرفه, و در 10.7 درصد دوطرفه وجود نداشت. از 32 مورد جنس مونث, تاندون در 4 نفر (12.5 درصد) در سمت چپ, در 6 نفر (18.8 درصد) در سمت راست و در 3 نفر (9.4 درصد) در هر دو سمت وجود نداشت. از 43 بیمار مرد, تاندون در 3 نفر (7 درصد) در سمت چپ, در 5 نفر (11.6 درصد) در سمت راست و در 5 نفر (11.6 درصد) در هر دو سمت مشاهده نشد. متوسط پهنای قسمت تاندونی پالماریس لونگوس در مردان این نمونه 4.07±2.05 میلی متر در سمت راست و 3.97±2.16 میلی متر در سمت چپ و در زنان 3.77±2.07 میلی متر در سمت راست و 3.41±2.20 میلی متر در سمت چپ بود.نتیجه گیری: در این بررسی شیوع فقدان تاندون پالماریس لونگوس یک طرفه 24 درصد و دو طرفه 10.7 درصد بود که با آمارهای موجود در مورد نژاد آسیایی مثل چین و ژاپن متفاوت است. بین پهنای تاندون در زنان و مردان و همچنین بین فقدان تاندون یک طرفه یا دو طرفه با جنس, سمت مبتلا و قد فرد اختلاف معنی دار وجود نداشت. همچنین رابطه ای بین قد فرد و پهنای تاندون دیده نشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کریمی مبارکه، محمود، قادی پاشا، مسعود، و موقری پور، محسن. (1387). واریاسیون های تاندون پالماریس لونگوس (مطالعه بر روی جسد در استان کرمان). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 15(2)، 156-161. SID. https://sid.ir/paper/438/fa

  Vancouver: کپی

  کریمی مبارکه محمود، قادی پاشا مسعود، موقری پور محسن. واریاسیون های تاندون پالماریس لونگوس (مطالعه بر روی جسد در استان کرمان). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان[Internet]. 1387؛15(2):156-161. Available from: https://sid.ir/paper/438/fa

  IEEE: کپی

  محمود کریمی مبارکه، مسعود قادی پاشا، و محسن موقری پور، “واریاسیون های تاندون پالماریس لونگوس (مطالعه بر روی جسد در استان کرمان)،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، vol. 15، no. 2، pp. 156–161، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/438/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری