مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

452

دانلود:

157

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. Viciae

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 53

چکیده

 کارآیی همزیستی و توان حل فسفات 45 جدایه ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار ویسیه جداشده از دو منطقه گرگان و نیشابور در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که هیچکدام از جدایه ها در محیط کشت جامد توانایی حل فسفات معدنی را نداشتند اما در محیط کشت مایع حل فسفات معدنی در بین جدایه ها مشاهده شد. کلیه جدایه های ریزوبیوم توانایی حل فسفات آلی را نشان دادند. نتایج حاصله از کارآیی همزیستی نشان داد که جدایه های ریزوبیوم لگومینوزارم از نظر همزیستی تفاوت معنی داری داشتند. کارآیی همزیستی بین 5 تا 500 درصد در بین جدایه های گرگان و نیشابور مشاهده شد. جدایه های R65G و R59G از منطقه گرگان و R30N از منطقه نیشابور بالاترین کارآیی همزیستی را نشان دادند. با توجه به نتایج توان حل فسفات معدنی و آلی و همچنین با درنظر گرفتن کارآیی همزیستی, جدایه های R30N, R65G و R59G بعنوان جدایه های برتر در این آزمایش انتخاب شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  غزاییان، مریم، علیخانی، حسینعلی، لکزیان، امیر، و حق نیا، غلامحسین. (1383). مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. Viciae. پژوهشهای زراعی ایران، 2(1)، 43-53. SID. https://sid.ir/paper/437584/fa

  Vancouver: کپی

  غزاییان مریم، علیخانی حسینعلی، لکزیان امیر، حق نیا غلامحسین. مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. Viciae. پژوهشهای زراعی ایران[Internet]. 1383؛2(1):43-53. Available from: https://sid.ir/paper/437584/fa

  IEEE: کپی

  مریم غزاییان، حسینعلی علیخانی، امیر لکزیان، و غلامحسین حق نیا، “مطالعه توان همزیستی و حل فسفات باکتریهای Rhizobium leguminosarum bv. Viciae،” پژوهشهای زراعی ایران، vol. 2، no. 1، pp. 43–53، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/437584/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی