مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

194

دانلود:

77

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ساخت و بهینه سازی کاتالیست های وانادیل پیروفسفات (VPO) «یادداشت پژوهشی»

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 71

کلیدواژه

کاتالیست وانادیل پیروفسفات (VPO)Q1

چکیده

 کاتالیست های VPO در مقیاس وسیعی در واکنش اکسایش گزینشی بوتن و –n بوتان به انیدرید مالئیک مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق کاتالیست های VPO با نسبت های اتمی مختلف P/V و زمان رفلاکس متفاوت در محیط الکلی تهیه شده اند. تاثیر عوامل مختلفی نظیر فضای کلسینه کردن (هوا با اکسیژن خالص), عوامل احیا کننده (بنزیل الکل یا آلیل الکل), پروموتر مولیبدن, نسبت اتمی P/V و زمان رفلاکس کردن بر ساختار کریستالی کاتالیست, مساحت سطح کاتالیست, دمای احیا و مکان های فعال سطح مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. جهت شناسایی کاتالیست ها از پراش اشعه (XRD) x, طیف سنجی زیر قرمز (FT-IR), اندازه گیری مساحت سطح به روش BET, SEM و بررسی TPD آمونیاک استفاده شده است. همچنین کاتالیست های تهیه شده, در واکنش اکسایش –n بوتان به انیدرید مالئیک بطور موثری عمل می نمایند. با اضافه نمودن پروموتر مولیبدن, گزینش پذیری انیدرید مالئیک در دمای 425°C تا %98 افزایش پیدا می کند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.