مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,335

دانلود:

404

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جداسازی باکتریهای مولد اسیداستیک از سرکه های خانگی و ارزیابی پایداری گرمایی آنها

صفحات

 صفحه شروع 541 | صفحه پایان 549

چکیده

 دسترسی به سویه های خانواده استوباکتراسه با تحمل حرارتی بالا اهمیت فراوانی در افزایش کارایی تبدیل زیستی الکل ها به مشتقات آلدییدی و اسیدی آنها دارد. در جستجوی باکتری های اسیداستیک 70 نمونه سرکه خانگی از 4 شهر تاکستان, تهران, قزوین و ابهر جمع آوری شد. باکتریهای مولد اسید استیک از این سرکه ها جـداسازی و سویه های جدا شده بر اساس سن سرکه و اقلیم آن طبقه بندی شدند. در بررسی برهم کنش سن و اقلیم بیشترین تعداد جدایه ها از سرکه های تاکستان 12-8 ماهه به دست آمد. در شناسایی جنس جدایه ها از میان 39 سویـــه جدا شده, 23 جدایه از جنس استوباکتر (بدون تمایز از گلوکونواستوباکترها) و 16 جدایه گلوکونوباکتر بودند. از آنجا که نیمی از سویه های Glaucanobacter قادر به اکسیداسیون استات در محیط کشت EOM بودند (ویژگی گلوکونوباکترهای ترموتالرنت) جهت شناسایی این دو جنس تنها به پاسخ جدایه ها در محیط کشت LOM (اکسیداسیون لاکتات) استناد شد. در حالی که دمای بهینه رشد سویه های استوباکتراسه به طور معمول بین 30-33oC و بیشینه آن کمتر از 37oC است, یک سوم از جدایه ها قادر به رشــد در دمای 40±1oC بودند. جدایه های اخیر ترموتالرنت محسوب می شوند. بنابراین بنظر می رسد که ویژگی مقاومت به دما کم و بیش در میان فلور میکروبی ایران صفتی شایع است. این داده ها نسبت به نتایج به دست آمده در سایر کشورهای آسیایی نظیر ژاپن و تایلند متفاوت است و اثرات آب و هوایی ممکن است علت اصلی آن باشد. این صفت به لحاظ صنعتی اهمیت دارد زیرا سویه های مولد می توانند به راحتی تغییرات فصلی دما را تحمل نمایند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مقدمی، فوزیه، صعودی، محمدرضا، رضوانیان زاده، محمدرضا، و سپهر، شایسته. (1383). جداسازی باکتریهای مولد اسیداستیک از سرکه های خانگی و ارزیابی پایداری گرمایی آنها. مجله علوم دانشگاه تهران، 30(3)، 541-549. SID. https://sid.ir/paper/435852/fa

  Vancouver: کپی

  مقدمی فوزیه، صعودی محمدرضا، رضوانیان زاده محمدرضا، سپهر شایسته. جداسازی باکتریهای مولد اسیداستیک از سرکه های خانگی و ارزیابی پایداری گرمایی آنها. مجله علوم دانشگاه تهران[Internet]. 1383؛30(3):541-549. Available from: https://sid.ir/paper/435852/fa

  IEEE: کپی

  فوزیه مقدمی، محمدرضا صعودی، محمدرضا رضوانیان زاده، و شایسته سپهر، “جداسازی باکتریهای مولد اسیداستیک از سرکه های خانگی و ارزیابی پایداری گرمایی آنها،” مجله علوم دانشگاه تهران، vol. 30، no. 3، pp. 541–549، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/435852/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی