مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

72

دانلود:

11

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری

صفحات

 صفحه شروع 499 | صفحه پایان 511

چکیده

 از سه نوع تابع کاهش سختی استفاده می شود. فرآیند تشکیل مفصلهای خمیری در حالت نهایی وارد تحلیل سازه خواهد شد. سختی عضو در اثر تسلیم مقطع, با وارد کردن تابعهای مزبور, کاهش می یابد. در حالت نهایی, با تشکیل کامل دو مفصل خمیری در دو سر عضو تیر - ستون, درایه های ماتریس سختی عضو صفر می گردند. برای در نظر گرفتن اثرهای مرتبه دوم P-∆ و P-δ, از تابعهای پایداری دقیق استفاده می شود. تحلیل سازه با برنامه رایانه ای که نویسندگان آماده کرده اند, انجام می پذیرد. در این تحلیل, از روش نموی - تکراری با نمو متغیر و تکرارهای نیوتون - رفسون برای تحلیل غیرخطی استفاده خواهد شد. همچنین, اثر پخش دوباره نیروها بخوبی در برنامه رایانه ای گنجانده می شود. پاسخهای به دست آمده با روش دقیق ناحیه خمیری و آزمایشهای سنگین سازه ای مقایسه می گردند. نتایج به دست آمده گواه آن می باشد که تابعهای پیشنهادی, در مقایسه با روشهای مشابه, شایستگی بهتری دارند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.