The process cannot access the file 'e:\log\f.14010707.log' because it is being used by another process.

مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش در علوم پزشکی | سال:1384 | دوره:10 | شماره:5 | صفحه شروع:331 | صفحه پایان:331

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

181

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سطح سرمی هوموسیستئین در بیماری مولتیپل اسکلروز

صفحات

 صفحه شروع 331 | صفحه پایان 331

چکیده

 مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروز (ام.اس) یک بیماری با چندین عامل خطر است که از جمله آنها افزایش سطح هوموسیستئین سرم مطرح شده است. هدف از این مطالعه مقایسه سطح سرمی هوموسیستئین توتال بین مبتلایان به ام.اس و افراد سالم بود.روشها: در یک مطالعه مورد - شاهدی, سطح سرمی هوموسیستئین در 30 بیمار مبتلا به ام.اس. اندازه گیری و با 30 فرد سالم با همان سن و جنس مقایسه شد. بیماران افرادی بودند که طبق ضوابط تشخیصی Poser, بیماری ام.اس در آنها قطعی شده بود. معیارهای خروج از مطالعه در هر دو گروه وجود سابقه انفارکتوس قلبی, حملات ایسکمی گذرا, سکته مغزی, نوروپاتی و هوموسیستئینوری بود.یافته ها: میانگین سطح سرمی هوموسیستئین در مبتلایان به مولتیپل اسکلروز 18.86± 6.19) میلی مول در لیتر( در مقایسه با گروه شاهد 14.6± 2.92) میلی مول در لیتر( بود که تفاوت قابل توجهی داشتند (t: 3.24 , p=0.002). میانگین سطح سرمی هوموسیستئین در مبتلایان به ام.اس در زن و مرد به ترتیب 18.6 و 20.14 و در گروه شاهد به ترتیب 14.12 و 15.71 میلی مول در لیتر بدست آمد که اختلاف قابل توجهی بین دو جنس در هر گروه وجود نداشت ولی میانگین سطح سرمی هوموسیستئین در خانمها در گروه ام.اس بالاتر از گروه شاهد بود (p=0.015).نتیجه گیری: سطح هوموسیستئین سرم در مبتلایان به ام.اس بالاتر از افراد سالم است که به عنوان عاملی در بیماری زایی ام.اس مطرح می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID