video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,066

دانلود:

206

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر برخی میکروالمنت ها بر سطح فعالیت آنزیمهای پروتئولیتیک و آنزیم فسفاتاز قلیایی در دستگاه گوارش بچه فیل ماهی (Huso huso)

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 126

چکیده

 تاثیر میکروالمنتهای روی (به صورت ZnCl2), نیکل (NiCl2.6H2O), کبالت (CoCl2), منگنز (MnCl2-2H2O), آهن (FeCl2)  و مس [به صورت کلرید مس CuCl2, سولفات مس CuSO4.5H2O, استات مس (CH3COO)2Cu.2H2O و نیترات مس Cu(NO3)2.3H2O] بر سطح فعالیت کل آنزیم های پروتئولیتیک قلیایی (تریپیسین با کد آنزیمی 3.4.21.4 (E.C) کیموتریپسین E.C.3.4.21.1 و پپتیدازهای مختلف) در مخاط روده, آنزیم پروتئاز اسیدی (پپسین در E.C.3.4.23.1) در مخاط معده و فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی (E.C.3.1.3.1) در ضمائم باب المعده بچه فیل ماهی اندازه گیری گردید. این تحقیق با 5 تکرار در هر تیمار بروش in vitro در دو غلظت 1 و1×10-4  میلی گرم در لیتر از یونهای Cu2+, Fe2+, Mn2+, Co2+, Ni2+, Zn2+ انجام گرفت. در این بررسی 217 عدد بچه فیل ماهی با وزن متوسط 25±7 گرم کالبد گشایی واندامهای مورد نیاز از بدن ماهیان خارج و در حالت انجماد نگهداری گردیدند. در آزمایشگاه پس از رفع انجماد, آزمایشات انجام گرفت. نتایج کسب شده نشان داد که در اغلب تیمارهای تحت تاثیر میکروالمنت ها, سطح فعالیت آنزیم های پروتئولیتیک (قلیایی و اسیدی) و فسفاتاز قلیایی, کمتر از تیمار شاهد (میزان میکروالمنت صفر میلی گرم در لیتر) می باشد. سطح فعالیت کل آنزیم های پروتئولیتیک قلیایی, تحت تاثیر استات مس با غلظت 1 میلی گرم در لیتر در مخاط  روده و سطح فعالیت آنزیم پروتئاز اسیدی (پپسین) تحت تاثیر میکروالمنت روی با غلظت 1×10-4 میلی گرم در لیتر و نیترات مس با غلظت 1 میلی گرم در لیتر در مخاط معده, بطور معنی دار بیش از تیمار شاهد اندازه گیری گردیدند (p<0.05). همچنین سطح فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی, تحت تاثیر نیترات مس با غلظت 1×10-4 میلی گرم در لیتر در ضمائم باب المعده بطور معنی داری بیش از تیمار شاهد می باشد (p<0.05)

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  پورکاظمی، محمد، کمالی، ابوالقاسم، نیوالونی، آلکساندر، و حاجی مرادلو، عبدالمجید. (1382). بررسی تاثیر برخی میکروالمنت ها بر سطح فعالیت آنزیمهای پروتئولیتیک و آنزیم فسفاتاز قلیایی در دستگاه گوارش بچه فیل ماهی (Huso huso). مجله علمی شیلات ایران (فارسی)، 12(4)، 111-126. SID. https://sid.ir/paper/4344/fa

  Vancouver: کپی

  پورکاظمی محمد، کمالی ابوالقاسم، نیوالونی آلکساندر، حاجی مرادلو عبدالمجید. بررسی تاثیر برخی میکروالمنت ها بر سطح فعالیت آنزیمهای پروتئولیتیک و آنزیم فسفاتاز قلیایی در دستگاه گوارش بچه فیل ماهی (Huso huso). مجله علمی شیلات ایران (فارسی)[Internet]. 1382؛12(4):111-126. Available from: https://sid.ir/paper/4344/fa

  IEEE: کپی

  محمد پورکاظمی، ابوالقاسم کمالی، آلکساندر نیوالونی، و عبدالمجید حاجی مرادلو، “بررسی تاثیر برخی میکروالمنت ها بر سطح فعالیت آنزیمهای پروتئولیتیک و آنزیم فسفاتاز قلیایی در دستگاه گوارش بچه فیل ماهی (Huso huso)،” مجله علمی شیلات ایران (فارسی)، vol. 12، no. 4، pp. 111–126، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/4344/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی