مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

710

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات توزیع تناسین در مراحل مختلف تکامل پالپ دندان در موش

نویسندگان

نوروزی عبدالصاحب

صفحات

 صفحه شروع 32 | صفحه پایان 38

چکیده

 سابقه و هدف: شکل گیری و موفوژنز هرارگان تحت تاثیر میان کنش های متعدد بافتی از قبیل میان کنش های بافتهای اپی تلیال – مزانشیمی صورت می گیرد که اساس شیمیایی موجود در آن, هنوز کاملا شناخته نشده است. یکی از مناسب ترین مدلها دندان پستانداران بویژه پالپ است که پدیده های مهاجرت, تکثیر و تمایز سلولی از جمله فرآیندهایی هستند که در طی مراحل مختلف تکامل پالپ تحت تاثیر ماتریکس خارج سلولی رخ می دهد و در این راستا گلیکوپروتیین تناسین (Tenascin) یکی از اجزای ماتریکس خارج سلولی است که گفته می شود در مراحل اولیه شکل گیری و رشد و تمایز برخی از بافتهای جنینی از جمله دندان و نیز در آسیب شناسی تومورها نقش دارد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر بر روی 40 موش از نژاد ball-c انجام شد. با استفاده از روش های ایمونوهیستوشیمیایی و بهره گیری از مونوکلونال آنتی بادی (آنتی تناسین) به حضور تناسین در مراحل مختلف تکامل پالپ دندانی از مرحله نبغه دندان تا مرحله زنگوله ای پیشرفته در روزهای دوازده تا نوزده جنینی (E12-E19) ردیابی شد.یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در مرحله جوانه دندانی (Bud Stage) تناسین در بافت اکتومزانشیم و غشا پایه اندام مینایی به میزان بالایی وجود داشت. اما, بروز آن در مرحله کلاهکی (Cap Stage) در ناحیه پالپ کاهش یافت. با پیشرفت تکامل دندان مجددا در مرحله زنگوله ای شکل اولیه (Early Bell Stage) در مرکز پالپ و در مرحله زنگوله ای شکل پیشرفته (Late Bell Stage) در محیط, میزان تناسین به طور چشمگیری افزایش یافت.نتیجه گیری: اختلاف بروز تناسین در زمانها و مکانهای مختلف در پالپ می تواند بیانگر اهمیت این مولکول در وقایع مورفوژنیک باشد و احتمالا در میان کنشهای اپی تلیالی – مزانشیمی نقش مهمی ایفا می نماید. لذا پیشنهاد می گردد که پس از ضایعات وارده بر دندان, میزان ترشح تناسین و ارتباط آن با نمایر دنتوبلاست ها و ترمیم عاج مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  کرمانی، طیبه ‌، وارسته، عبدالرضا، نیک روش، محمدرضا، و طلایی خوزانی، طاهره. (1380). مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات توزیع تناسین در مراحل مختلف تکامل پالپ دندان در موش. فیض، 5(2 (پی در پی 18))، 32-38. SID. https://sid.ir/paper/433634/fa

  Vancouver: کپی

  کرمانی طیبه ‌، وارسته عبدالرضا، نیک روش محمدرضا، طلایی خوزانی طاهره. مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات توزیع تناسین در مراحل مختلف تکامل پالپ دندان در موش. فیض[Internet]. 1380؛5(2 (پی در پی 18)):32-38. Available from: https://sid.ir/paper/433634/fa

  IEEE: کپی

  طیبه ‌ کرمانی، عبدالرضا وارسته، محمدرضا نیک روش، و طاهره طلایی خوزانی، “مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات توزیع تناسین در مراحل مختلف تکامل پالپ دندان در موش،” فیض، vol. 5، no. 2 (پی در پی 18)، pp. 32–38، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/433634/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی