مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

12,217

دانلود:

1,105

استناد:

13

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر اینترنت بر ارزش های خانواده در بین دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 3 مشهد (در سال 82 – 83)

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 146

چکیده

 اینترنت, پدیده ای است که تاثیرات زیادی بر جنبه های مختلف زندگی اجتماعی بر جای می گذارد. این تحقیق به دنبال بررسی میزان و نوع استفاده از اینترنت و تاثیر آن بر ارزش های خانواده است. به منظور بررسی تاثیر اینترنت, از نظریات ارتباط جمعی, پویایی گروه ها و کنش ارتباطی هابرماس استفاده شده است. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسش نامه در بین دانش آموزان دبیرستان های دولتی ناحیه 3 مشهد در سال تحصیلی 82 – 83 انجام شد. روش نمونه گیری خوشه ای بوده است و حجم نمونه 403 نفر می باشد. نتایج نشان می دهند که 45% دانش آموزان از اینترنت استفاده می کنند, میانگین میزان استفاده از اینترنت 498 دقیقه در هفته بوده و میزان استفاده از چت با 127 دقیقه در هفته بیشترین میانگین را در میان انواع استفاده از اینترنت به خود اختصاص داده است. در تحلیل رگرسیون چند متغیره با وارد کردن تمام متغیرها, تاثیر اینترنت بر ارزش های خانواده 10% بوده است. همچنین در تحلیل رگرسیون چند متغیره با وارد کردن تمام متغیرها, تاثیر دسترسی به اینترنت بر ارزش های خانواده معنی دار نشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

زنجانی زاده اعزازی، هما، و محمدجوادی، علی. (1384). بررسی تاثیر اینترنت بر ارزش های خانواده در بین دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 3 مشهد (در سال 82 – 83). مجله جامعه شناسی ایران، 6(2)، 121-146. SID. https://sid.ir/paper/432114/fa

Vancouver: کپی

زنجانی زاده اعزازی هما، محمدجوادی علی. بررسی تاثیر اینترنت بر ارزش های خانواده در بین دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 3 مشهد (در سال 82 – 83). مجله جامعه شناسی ایران[Internet]. 1384؛6(2):121-146. Available from: https://sid.ir/paper/432114/fa

IEEE: کپی

هما زنجانی زاده اعزازی، و علی محمدجوادی، “بررسی تاثیر اینترنت بر ارزش های خانواده در بین دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 3 مشهد (در سال 82 – 83)،” مجله جامعه شناسی ایران، vol. 6، no. 2، pp. 121–146، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/432114/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی