مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

178

دانلود:

29

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی برخی انگیزه های تمایل به برون کوچی از شهر اهواز

صفحات

 صفحه شروع 107 | صفحه پایان 120

چکیده

 الگوی کلی مهاجرت داخلی در کشورهای موسوم به جهان سوم جابه جایی نیروی انسانی از مناطق کمتر توسعه یافته به مناطق توسعه یافته تر است که مهاجرت روستاییان به شهرها نمود بارز آن است. زمینه اصلی این مهاجرت گروهی که باعث تعمیق شکاف توسعه بین مناطق مبدا و مقصد می شود, تا حدود زیادی ناشی از وابستگی سیاسی – اقتصادی مناطق کوچک تر و کمتر توسعه یافته به مناطق شهری, به ویژه مرکز استان ها, و از همه مهم تر مرکز کشور است که محرومیت مبدا مهاجرت را بیشتر و پیچیده تر می کند. چون مهاجرت اصولا فرایندی گزینشی است. بنابراین بیشتر نیروی انسانی برتر – از لحاظ فکری و بدنی – اقدام به کوچ می کنند, که استان خوزستان هم از این امر مستثنی نیست. منتها به نظر می رسد طی چند سال اخیر موج مهاجرت افراد مجرب و آموزش دیده شدیدتر شده است. در این تحقیق کوشش شده است عواملی که ممکن است تمایل به برون کوچی این نیروی انسانی برتر را تقویت کرده و تمایل بالقوه آن ها را تبدیل به تصمیم گیری بالفعل کند مورد بررسی قرار گیرد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

ارشاد، فرهنگ، و حزباوی، عزیز. (1384). بررسی برخی انگیزه های تمایل به برون کوچی از شهر اهواز. مجله جامعه شناسی ایران، 6(2)، 107-120. SID. https://sid.ir/paper/432113/fa

Vancouver: کپی

ارشاد فرهنگ، حزباوی عزیز. بررسی برخی انگیزه های تمایل به برون کوچی از شهر اهواز. مجله جامعه شناسی ایران[Internet]. 1384؛6(2):107-120. Available from: https://sid.ir/paper/432113/fa

IEEE: کپی

فرهنگ ارشاد، و عزیز حزباوی، “بررسی برخی انگیزه های تمایل به برون کوچی از شهر اهواز،” مجله جامعه شناسی ایران، vol. 6، no. 2، pp. 107–120، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/432113/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی