مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نشریه دانشکده پرستاری و مامایی (Advances in Nursing and Midwifery) | سال:1383 | دوره:14 | شماره:47 | صفحه شروع:4 | صفحه پایان:9

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

66

دانلود:

23

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزاین در پوش گذاری مجدد سرسوزن های آلوده توسط پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

صفحات

 صفحه شروع 4 | صفحه پایان 9

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID