مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: هنرهای زیبا
سال:1383 | دوره:- | شماره:19
صفحه شروع:29 | صفحه پایان:38

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

933

دانلود:

325

استناد:

10

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها

نویسنده

میرمقتدایی مهتا

صفحات

 صفحه شروع 29 | صفحه پایان 38

چکیده

هویت کالبدی به معنای صفات و خصوصیاتی است که جسم شهر را از غیر متمایز کرده و شباهتش را با خودی آشکار می کند. این صفات باید بگونه ای باشند که جسم شهر, در عین حفظ تداوم زمانی, در حال تحول و تکامل نیز باشد و نهایتا به پیدایش یک کل منجر شود. هویت کالبدی از نظر مفهومی با اصطلاحات «شخصیت» و «حس مکان» مترادف است. معیارهای ارزیابی هویت کالبدی به قرار زیرند: -1 تمایز/ تشابه, به معنای تمایز از غیر و تشابه با خودی -2 تداوم/ تحول, به معنای پیوند با گذشته و عدم انقطاع (تداوم معنی و ارزش های خودی) در عین نوآوری و خلاقیت با توجه به شرایط زمانه (خود ماندن ولی همان نماندن) -3 وحدت/ کثرت, به معنای پیوند میان اجزا متفاوت, ناهمگون و حتی متضاد, به گونه ای که در کنار هم یک کل را به وجود بیاورند. نظریه های زمینه گرایی و منطقه گرایی پایه نظری تفسیر و تشریح معیارهای فوق در حوزه های معماری و طراحی شهری هستند.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.