مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشی خون | سال:1384 | دوره:2 | شماره:6 | صفحه شروع:73 | صفحه پایان:82

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

151

دانلود:

67

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی میزان شیوع هپاتیت B ،C و HIV در بیماران هموفیلی استان آذربایجان شرقی در سال 1383

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 82

چکیده

 سابقه و هدف: بیماران هموفیلی به دلیل دریافت مکرر فرآورده های خونی و کنسانتره فاکتورهای انعقادی در معـرض ابتلا به عفونت های ویروسی قابل انتقال از راه خون می باشند که از میان آنها عفونت هپاتیت C و HIV تاثیر زیادی بر زندگی این بیماران داشته است . عدم اعمال روشهای ویروس زدایی بر روی کنسانتره فاکتورهای انعقادی تا قبل از سال 1985 موجب گردید که تقریبا تمام بیماران هموفیلی که تا قبل از سال 1985 تحت درمان با کنسـانتره فاکتـورهای انعقـادی قرار گرفته بودند مبتلا به عفونت هپاتیت C شوند. در بسیاری از کشورها حدود50% بیماران هموفیلی به عفونت HIV نیز مبتلا شده اند.مواد و روش ها: 162 بیمار خونریزی دهنده شامل 113 بیمار مبتلا به هموفیلی نوع A و17 بیمار مبتلا به هموفیلی نوع B که در استان آذربایجان شرقی زندگی می کنند در این مطالعه مشاهــده ای مورد بررسی قرار گرفتند . از ابتدای سال 1382 ازاین بیمــاران نمونه گیری به عمل آمد و ازنظر وجود HCV-Ab, HIV-Ab, HBs-Ag تحت آزمایش های سرولوژی قرارگرفتند. سایر اطلاعات مربوط به نوع بیماری, شدت بیماری, سن و جنسیت به صورت پرسشنامه ای و مراجعه به پرونده بیماران جمع آوری شد .یافته ها: از 113بیمار با هموفیلی نوع A , 63 مورد ( 56%) و از 17 بیمار با هموفیلی نوع B , 9 مورد (53 %) از نظر HCV-Ab مثبت بودند که در این بین جوانترین بیمار هموفیلی HCV-Ab مثبت , 11 ساله بود و سابقه اولین تزریق وی سال 1372 می باشد. در گروه سنی کمتر از 10 سال در هیچ کدام از بیماران , آزمایش HCV-Ab مثبت نبود. درمجموع هیچ مورد HCV-Ab مثبت در متولدین بعد از سال 1374 یعنی بعد از اجرای طرح غربالگری مشاهده نمی شود (P<0.001) . یک نفر (9/0 % ) از بیماران , مبتلا به عفونت HIV و 3 مورد (7/2%) از نظر HBs-Ag مثبت بودند که در گروه هموفیلی نوع A قرار داشتنـد. بیشترین موارد-Ab  HCV مثبت بیشتر در گروه بیماران هموفیلی شدید (با کمبود فاکتور1% <) قرار داشتند به این ترتیب که درهر دو گروه بیماران هموفیلی شدید A وB میزان آلودگی هپاتیت C 75 % بود .نتیجه گیری: در متولدین سال 1374 به بعد شواهدی از عفونت HCV مشاهده نمی شود. یک مورد (9/0%) بیمار HIV مثبت در این مطالعه وجود داشت که از این نظر وضعیت استان نسبت به کشورهای مختلف بسیار مطلوب تراست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID